งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผล
ประจำปี 2553 หัวข้อการบริหารจัดการสารสนเทศ ในส่วนของการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

2 Template ที่นำมาคิดคะแนนประเมินผล
ข้อมูลการเงินและบัญชี จำนวน 18 Template ข้อมูลงบลงทุน จำนวน 21 Template ข้อมูลรายรับและ รายจ่ายที่เป็นตัวเงิน 5 Template จำนวน 9 Template จำนวน ข้อมูลคณะกรรรมการ ข้อมูลทั่วไปผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 31 Template หมายเหตุ : อ้างอิง Template ณ วันที่ 1 มีนาคม 2553

3 Template ที่ไม่นำมาคิดคะแนนประเมินผล
Template ที่รัฐวิสาหกิจสามารถแจ้งการไม่นำส่งเข้าระบบฯ ได้ โดยชี้แจงเหตุผลให้ สคร. พิจารณา (Inactive) เช่น รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ (Import Content) จึงไม่ต้องนำส่งข้อมูลดังกล่าว สคร. มีการสำรวจ Template ที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถนำส่งได้เป็นประจำทุกปี ซึ่ง สคร. จะยกเลิก (Inactive) การประเมินผลดังกล่าวในระบบฯ

4 รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในเกณฑ์ประเมินผลปี 2553
รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีงบประมาณ รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีปฎิทิน รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีเกษตร

5 เกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลประจำปี 2553
ลำดับที่ รายละเอียด 1 - ระยะเวลาการคิดคะแนนตั้งแต่ข้อมูลเดือน ต.ค ก.ย. 53 (ปีงบประมาณ) - ระยะเวลาการคิดคะแนนตั้งแต่ข้อมูลเดือน ม.ค ธ.ค 53 (ปีปฎิทิน) - ระยะเวลาการคิดคะแนนตั้งแต่ข้อมูลเดือน เม.ษ 53 - มี.ค 54 (ปีเกษตร) 2 หากไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.03 คะแนน แต่ไม่เกิน 1 คะแนน 3 ประเภทข้อมูลที่ถูกกำหนดให้นำส่งภายหลังสิ้นรอบปีบัญชี เช่น งบการเงินประจำปี งบทดลองเดือนกันยายน หรือ เดือนธันวาคม หากรัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลเข้าระบบไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกหักคะแนนรายการละ 0.30 คะแนน 4 หากวันครบกำหนดการส่งข้อมูลตรงกับวันหยุดราชการ จะขยายเวลาการนำส่งออกไปเป็นวันทำการถัดไป 5 จำนวน Template ที่ใช้ในการประเมินขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐวิสาหกิจ

6 การผ่อนผันการปรับลดคะแนนประเมินผลฯสำหรับปี 2553
ลำดับที่ ข้อขัดข้องทางเทคนิค หรือ การให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหา 1 หากรัฐวิสาหกิจแจ้งปัญหาให้สคร./Helpdesk ไม่เกินวันครบกำหนดนำส่งข้อมูลเข้าระบบ และสคร. /Helpdesk มีการติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา ขอให้รัฐวิสาหกิจทดสอบระบบโดยนำส่งข้อมูลเข้าระบบภายใน 10 วันนับจากวันที่ และสคร. /Helpdesk ติดต่อประสานงานไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว สคร.จะเริ่มการหักคะแนนประเมินผลทันที 2 หากรัฐวิสาหกิจแจ้งปัญหาให้สคร./Helpdesk เกินวันครบกำหนดนำส่งข้อมูลเข้าระบบ สคร.จะหักคะแนนประเมินผลตั้งแต่วันที่ครบกำหนดนำส่งข้อมูลจนถึงวันที่แจ้งปัญหาให้สคร./Helpdesk ทราบ วันละ 0.03 คะแนน 3 หากรัฐวิสาหกิจไม่มีการแจ้งปัญหาให้สคร./Helpdesk หรือแจ้งปัญหาแล้วแต่ไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันได้ สคร.จะหักคะแนนประเมินผลวันละ 0.03 คะแนน นับจากวันครบกำหนดส่งข้อมูล

7 การผ่อนผันการปรับลดคะแนนประเมินผลฯสำหรับปี 2553
ลำดับที่ ข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือการบริหารจัดการภายใน 1 รัฐวิสาหกิจบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้ส่งข้อมูลเข้าระบบฯไม่ได้ (แม้ว่าจะมีการแจ้งปัญหาให้กับสคร./Helpdesk แล้วก็ตาม) หรือ 2 รัฐวิสาหกิจไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในรัฐวิสาหกิจเอง เพื่อนำส่งเข้าระบบฯได้ หรือ 3 ความผิดพลาดในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯระหว่างบุคคลากรภายในของรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงการขาดการประสานงานภายในรัฐวิสาหกิจ หรือ 4 มีการโอนย้าย/เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจในการส่งข้อมูลเข้าระบบฯ จากข้อผิดพลาดข้อที่ 1-4 หากรัฐวิสาหกิจใดนำส่งล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด สคร.จะหักคะแนนประเมินผลงวดนั้นๆวันละ 0.03 คะแนน

8 วิธีการคำนวณคะแนนในเบื้องต้น
ข้อมูลงบลงทุน (INV) ต้องนำส่งทั้งหมด 3 Templates ต่อเดือน ตัวอย่างการคำนวน 1 เดือน การคำนวณการนำส่งข้อมูลเดือน ม.ค. 53 Template ส่งข้อมูลล่าช้า การคำนวณคะแนน 1.2 INV-A01-2 1.3 INV-A01-3 1.1 INV-A01-1 ล่าช้า 1 วัน ล่าช้า 15 วัน ล่าช้า 50 วัน (0.03 คะแนน x 1 วัน = 0.03) (0.03 คะแนน x 15 วัน = 0.45) (0.03 คะแนน x 50 วัน = 1.50) รวมคะแนนที่ถูกหักในเดือน ม.ค. 53 ( ) คะแนนที่ถูกหัก 0.03 0.45 1.00 1.48

9 วิธีการคำนวณคะแนนในเบื้องต้น
ข้อมูลงบลงทุน (INV) ต้องนำส่งทั้งหมด 3 Templates ต่อเดือน ตัวอย่างการคำนวนทั้งปี การคำนวณการนำส่งข้อมูล 6 เดือนแรก (ม.ค. – มิ.ย. 53 = 6 เดือน หรือ 18 ข้อมูล) เดือน คะแนนที่ถูกหัก ก.พ. 52 มี.ค. 52 ม.ค. 52 1.48 1.00 2.00 เม.ย. 52 พ.ค. 52 มิ.ย. 52 สรุปคะแนนที่ถูกหักจาก 3 Templates คือ ( ) / 18 = หัก คะแนน รวม ม.ค. – มี.ค. 53 0.00 4.48 รวม เม.ย. – มิ.ย. 53

10 Thank You


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google