งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สสช. เชิงรุก : ตอน “ เราได้อะไรจาก... สำมะโน อุตสาหกรรม พ. ศ. 2550 ” นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ 26 มกราคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สสช. เชิงรุก : ตอน “ เราได้อะไรจาก... สำมะโน อุตสาหกรรม พ. ศ. 2550 ” นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ 26 มกราคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สสช. เชิงรุก : ตอน “ เราได้อะไรจาก... สำมะโน อุตสาหกรรม พ. ศ. 2550 ” นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ 26 มกราคม 2550

2 ผลิตข้อมูลสถิติ ผลิตเอง ผลิตตามคำขอ หรือร่วมกับพันธมิตร ประจำ ภาคบังคับ 10 ปี ติดตามสภาวการณ์ ของประเทศ กำหนดแผน / ติดตามเป็นประจำ สำรวจความคิดเห็นใน เหตุการณ์เฉพาะหน้า บูรณาการข้อมูลสถิติ เผยแพร่ / ให้บริการ ข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

3 ผลิตเอง : ประจำ / ภาค บังคับ 10 ปี ชื่อโครงการ ปีล่าสุด 1 โครงการสำมะโนประชากรและ เคหะ 43 2 โครงการสำมะโนธุรกิจทางการค้า และ 45 ธุรกิจทางการบริการ 3 โครงการสำมะโนการเกษตร 46 4 โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 40

4 ผลิตเอง : ติดตาม สภาวการณ์ของประเทศ ชื่อโครงการ 1 สำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและ สังคมของครัวเรือน 2 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร / การย้ายถิ่น, แรงงานนอกระบบ 3 สำรวจการพัฒนาขีดความสามารถ ของประชากร 4 สำรวจอนามัยและสวัสดิการ 5 สำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ครัวเรือน )

5 ผลิตเอง : แผนเฉพาะ หน้า ชื่อโครงการ 1 สำรวจความคิดเห็นต่อรัฐธรรมนูญ ปี 50 2 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง 3 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ สมานฉันท์ 4 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การแก้ปัญหา ความยากจน 5 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ แพร่ระบาดของ ยาเสพติด 6 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ ประหยัดพลังงาน

6  จับมือเป็นพันธมิตรรอบ ด้าน  ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม ในการ ดำเนินงาน ข้อมูลสถิติเป็นเข็มทิศเพื่อการบริหาร สสช. เชิงรุก

7 ผลิตตามคำขอหรือร่วมกับ พันธมิตร ชื่อโครงการ พันธมิตร 1 สำรวจสุนัขที่มีเจ้าของใน กทม. สำนักอนามัย กทม. 2 สำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรม สำนักงานกิจการ ภาคประชาชน ยุติธรรม 3 สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 สำรวจความต้องการและ กรมการจัดหางาน การขาดแคลนแรงงาน

8 ผลิตตามคำขอหรือร่วมกับ พันธมิตร ( ต่อ ) ชื่อโครงการ พันธมิตร 5 สำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการ ก. พ. พลเรือนสามัญ 49 6 สำรวจพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ธปท. + สนง. เศรษฐกิจการคลัง 7 สำรวจอนามัยและสวัสดิการ ก. สาธารณสุข 8 สำรวจแรงงานนอกระบบ สนง. ประกันสังคม

9 ผลิตตามคำขอหรือร่วมกับ พันธมิตร ( ต่อ ) ชื่อโครงการ พันธมิตร 9 สำรวจความคิดเห็นประชาชน สวทช. เกี่ยวกับความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 10 สำรวจยอดขายรายไตรมาส สศช. + ธปท.

10 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ผู้ผลิตข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลผู้ใช้ข้อมูล ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิจัย ประชาชน องค์กรระหว่างประเทศ

11 เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างนี้ถึง 31 มีนาคม 2550 กทม. เมืองพัทยา และ เขตเทศบาล สำมะโน อุตสาหกรรม การนับจดข้อมูล พื้นฐาน :

12 การแจงนับ : การผลิต เก็บรวบรวมข้อมูล กรกฎาคม – กันยายน 2550 ข้อมูลสถิติเป็นเข็มทิศเพื่อการบริหาร

13 “ พัฒนา อุตสาหกรรมให้ก้าว ไกล ร่วมใจให้ข้อมูลที่ เป็นจริง ” ขอความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการให้ข้อมูล ที่ถูกต้องและเป็นจริง ข้อมูลสถิติเป็นเข็มทิศเพื่อการบริหาร

14 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร www.nso.go.th

15


ดาวน์โหลด ppt สสช. เชิงรุก : ตอน “ เราได้อะไรจาก... สำมะโน อุตสาหกรรม พ. ศ. 2550 ” นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ 26 มกราคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google