งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA. หมวดน้ำหนัก ผลการ ดำเนินงาน คะแนนถ่วง น้ำหนัก 1. การนำองค์กร 0.1235042 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 0.0840032 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA. หมวดน้ำหนัก ผลการ ดำเนินงาน คะแนนถ่วง น้ำหนัก 1. การนำองค์กร 0.1235042 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 0.0840032 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA

2 หมวดน้ำหนัก ผลการ ดำเนินงาน คะแนนถ่วง น้ำหนัก 1. การนำองค์กร 0.1235042 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 0.0840032 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 0.1140044 4. การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้ 0.0835028 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 0.1035035 6. การจัดการกระบวนการ 0.1150055 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 0.40350140 รวม1.00รวมคะแนน375 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 หมายเหตุ เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีคะแนนเต็ม 1000 คะแนน โดยจัดระดับได้ดังนี้ 1.องค์กรคุณภาพ (Quality Class) คะแนน 450 ขึ้นไป 2.องค์กรคุณภาพแห่งชาติ (National Quality Class) คะแนน 500 ขึ้นไป 3.องค์กรคุณภาพระดับนานาชาติ (International Quality Class) คะแนน 700 ขึ้นไป

3

4

5 Self Assessment – Category_1

6 Self Assessment – Category_2

7 Self Assessment – Category_3

8 Self Assessment – Category_4

9 Self Assessment – Category_5

10 Self Assessment – Category_6

11 Self Assessment – Category_7

12

13 หมวดน้ำหนัก ผลการ ดำเนินงาน คะแนนถ่วง น้ำหนัก 1. การนำองค์กร 0.2357 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 0.134405.36 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 0.133405.32 4. การวัด วิเคราะห์ จัดการความรู้ 0.2357 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 0.134354.69 6. การจัดการกระบวนการ 0.133506.65 7. ผลลัพธ์การดำเนินการ 0.066352.31 รวม1.00รวมคะแนน38.33 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

14

15 ระดับ 1 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน ระดับ 2 คะแนน

16 ระดับ 1 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน ระดับ 2 คะแนน

17 Opportunity for Improvement Sequent – Category_1

18 Opportunity for Improvement Sequent – Category_2

19 Opportunity for Improvement Sequent – Category_3

20 Opportunity for Improvement Sequent – Category_4

21 Opportunity for Improvement Sequent – Category_5

22 Opportunity for Improvement Sequent – Category_6

23 Opportunity for Improvement Sequent – Category_7

24 CategoryOFIImprovement Plan Leader1.1 ค (7) Internal Performance Agreement Inter control System 1.1 ค (4) 1.1 ค (5) Strategy2.1 ก (1) ทบทวนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การตรวจติดตาม วิเคราะห์และประเมินผล การบริหารความเสี่ยง 2.1 ข (4) 2.2 ก (5) Customer3.2 ข (8) การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (การวัดความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ) การปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 3.2 ข (9) 3.2 ก (6) IT&KM4.1 ก (3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ การจัดการความรู้ 4.2 ข (9) 4.2 ก (6) HRM5.1 ข (4) Individual Score Card HRM (Competency) การประเมินประสิทธิผลของการศึกษา และฝึกอบรม 5.2 ก (14) 5.1 ค (5) Process6.2 ก (12) ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงานสร้างคุฯค่าและสนันสนุน ปรับปรุง/พัฒนากฎหมาย 6.1 ก (6) 6.2 ก (8) Result7.2 (2) 7.3 (8-9) 7.2 (5) เพิ่มเติมตัวชี้วัดในมิติ 2 3 และ 4


ดาวน์โหลด ppt PMQA. หมวดน้ำหนัก ผลการ ดำเนินงาน คะแนนถ่วง น้ำหนัก 1. การนำองค์กร 0.1235042 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 0.0840032 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google