งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการพยาบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการบริการพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการพยาบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการบริการพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการพยาบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการบริการพยาบาล
การบริหารการพยาบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการบริการพยาบาล โดย รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

2 วัฒนธรรมความปลอดภัย เป็นรูปธรรม Artifacts วัฒนธรรมองค์กร เห็นคุณค่า Values พฤติกรรม ทัศนคติ ความปลอดภัย จิตใต้สำนึก Unconscious

3 องค์ประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัย
การรายงาน Reporting culture วัฒนธรรม การสื่อข้อมูล วัฒนธรรม ความปลอดภัย วัฒนธรรม ความเที่ยงธรรม Informed culture วัฒนธรรม การเรียนรู้ Just culture วัฒนธรรม ความยืดหยุ่น Learning culture Flexible culture

4 พฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัย
Behavior Based Safety Attitude Competency Behavior Modification Thinking Individual Organization Behavior Based Safety Safety Culture Law, Rule & Regulation Work Process Working Climate Resources & Equipments

5 วิวัฒนาการของวัฒนธรรมความปลอดภัย (Evolution of Safety Culture)
SMS Safety Management System TQM Total Quality Management Performance QA Quality Assurance QC Quality Control Time

6 วัฒนธรรมความปลอดภัยกับคุณภาพการบริการพยาบาล
+ สมาคมพยาบาล สภาการพยาบาล จรรยาบรรณพยาบาล มาตรฐานการพยาบาล Behavior Based Safety ปฏิบัติการพยาบาล ด้วยความปลอดภัย Ethics Law

7 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในงานบริการพยาบาล
ประกันคุณภาพ สมรรถนะ เวชระเบียน คุณภาพ การพยาบาล คำร้องเรียน การบริหารยา อุบัติการณ์ การให้เลือด ทรัพยากร

8 ตัวอย่างวัฒนธรรมความปลอดภัย
การระบุตัวผู้ป่วยด้วย การเรียกชื่อแทนเรียกพี่ป้าน้าอา การล้างมืออย่างถูกวิธี ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค การบริหาร จัดการยาที่ปลอดภัย ความปลอดภัยของ การทำงานในห้องผ่าตัด

9 การบริหารการพยาบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
มาตรฐาน สร้างแรงจูงใจ สร้างทัศนคติ การมีส่วนร่วม ของทุกคน แบบอย่างที่ดี คุณค่าร่วม ระดับสูง นโยบาย พันธะรับผิดชอบ

10 ภาวะผู้นำของ ผู้บริหาร การพยาบาล
กำหนดนโยบาย จัดระบบงาน วางแผนเปลี่ยนแปลง จัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม จัดทรัพยากร งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ภาวะผู้นำของ ผู้บริหาร การพยาบาล จัดระบบ ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ รายงานผล สื่อสารและผลักดัน นโยบาย ยึดมั่นผูกพัน

11 ทฤษฎีความร่วมมือ Deutsch’ s Cooperative Theory, 1973
High Productivity Cooperative Relationship Commitment Intention Information Trust Positively to Success Doubt Fear Frustration Anger Hostility Negatively to Success Low Productivity Competitive Relationship

12 ระดับของความร่วมมือในการทำงาน

13 ระดับของความร่วมมือ ระดับ 1 Cooperation การร่วมมือช่วยเหลือโดยทั่วไป ระดับ 2 Co-ordination การประสานงานและให้ความร่วม มือในงานผู้อื่น ระดับ 3 Collaboration การร่วมมือซึ่งกันและกัน ระดับ 4 Participation การมีส่วนร่วม ร่วมกันคิด และร่วมกันรับผิดชอบ

14 Concepts of Partnership
Mutual Trust Mutual Understanding Mutual Accept Concepts of Partnership Mutual Help Mutual Respect

15 ความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
Communication of Clear behavioral Expectations Understand Expectations Training, Modeling, Support Learn/Practice New Behaviors Reinforcement, Consistency, Alignment Perform/Perfect New Behaviors Desired Safety Culture Form Habits of New Behaviors

16 Accomplishment not Successful
สรุปภาพความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย Accomplishment not Successful A Forest not the Trees It take Time


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการพยาบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการบริการพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google