งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ
C-Cement

2 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ
C-Cement โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ Presentation outline วัตถุประสงค์ การดำเนินโครงการ การขยายผล ผลตอบแทนของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค

3 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ
C-Cement โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งเสริมให้พนักงานเกิดทักษะการเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ มองความรู้เป็นองค์รวม ความสามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิต/เป้าหมายขององค์กร พัฒนาทักษะและความสามารถของ Facilitator ให้สามารถช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร เพื่อขยายผลการเรียนรู้สู่องค์กร

4 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ
C-Cement ผลผลิตของโครงการ ผู้ที่มีกระบวนการเรียนรู้ สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learner) ผู้ที่มีขวัญกำลังใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการนำกระบวนการเรียนรู้ ไปปรับใช้กับการทำงานและครอบครัว เพื่อให้บรรลุผลตามที่คาดหวังไว้

5 กรอบแนวคิดของโครงการ
C-Cement กรอบแนวคิดของโครงการ Constructionism Organization That Learn Learner Centered Learning Project Based Learning Mindfulness Self Curriculum Self Assessment C-Cement

6 Constructionism กระบวนการเรียนรู้ คิด # 1 ลงมือปฏิบัติ # 1
C-Cement กระบวนการเรียนรู้ คิดภาพรวม (System thinking) คิดเป็นระบบ (Systematic thinking) คิดกว้างไกล (Creative thinking) คิด # 1 การจัดการ (Management) Time management Project management Knowledge management ลงมือปฏิบัติ # 1 สติ การประเมิน (Assessment) Project evaluation SWOT Learning point Next step สะท้อนความคิด # 1

7 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
Constructionism C-Cement การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คิด # 1 คิด # 2 Portfolio # 1 Portfolio # 2 ลงมือปฏิบัติ # 1 ลงมือปฏิบัติ # 2 Working Folder Working Folder สะท้อนความคิด # 1 สะท้อนความคิด # 2

8 Organizational That Learn
C-Cement ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ Self discipline เปิดใจรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ร่วมแสดงความคิดเห็น (Show & Share) กับทุกคน เรียนรู้จากทุกคนในโครงการ ยืดหยุ่นพร้อมปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

9 Learner Centered Learning
C-Cement ผู้เรียนกำหนดหลักสูตรการเรียนด้วยตนเอง คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียน Facilitators เสนอแนวทางเบื้องต้น/ตัวอย่างผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจ ทุกอย่างกำหนดเป็นแนวทางคร่าว ๆ พร้อมปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน

10 Project Based Learning
C-Cement ผู้เรียนกำหนดหัวข้อโครงงาน วางแผนโครงงานด้วยตนเอง Facilitator ให้ความช่วยเหลือด้านกระบวนการ เน้นที่กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism เน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (แกงโฮะ) ผู้เรียนจัดการกับความรู้ที่ตนเองได้รับและการต่อยอด โดยใช้ Self curriculum เป็นแนวทาง โครงงานเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริง

11 Mindfulness C-Cement ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสติ รู้จักการควบคุมตัวเอง
แผนงาน Reflection สอบอารมณ์กับ Facilitator

12 Self Curriculum C-Cement ผู้เรียนกำหนดหลักสูตรการเรียนด้วยตนเองโดย
สอดคล้องเป้าหมายของชีวิต เป็น Life curriculum

13 Self Assessment C-Cement ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง
ผู้เรียนออกแบบหัวข้อการประเมินโดยสอดคล้องกับแผนชีวิต (Life curriculum)

14 การดำเนินโครงการ C-Cement Learn how to learn MicroWorlds camp
Meditation camp Mini project I Lego camp Project I Project II (Career Based Project) Learn how to learn 3 months Jul Sep. 03 3 months Oct Dec. 03 เรียนวิธีการเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ก่อน วิชาการต่าง ๆ ยังมีเวลาเรียนทั้งชีวิต

15 การดำเนินโครงการ C-Cement เป็นโครงงานที่ทำร่วมกับหน่วยงาน
Project II (Career Based Project) เป็นโครงงานที่ทำร่วมกับหน่วยงาน ขยายผลกระบวนการเรียนรู้ให้กับเพื่อนพนักงาน เน้นทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ (process & Productivity)

16 การขยายผลจากกลุ่มผู้เรียนขึ้นสู่ระดับผู้บริหารจนครบทั้งหน่วยงาน
C-Cement การขยายผลโครงการ Constructionism --> Organization that learn ระดับการเรียนรู้ขององค์กร Management support Culture change การขยายผลจากผู้จัดการส่วน ผู้จัดการและกลุ่มผู้เรียนของบางหน่วยงานจนครบทั้งหน่วยงาน การขยายผลจากกลุ่มผู้เรียนขึ้นสู่ระดับผู้บริหารจนครบทั้งหน่วยงาน 2003 ปี 2002

17 ผลตอบแทนโครงการ C-Cement Life long Learner
Intellectual Assets of Organization

18 ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
C-Cement ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ทัศนคติของพนักงานต่อความสำคัญของการเรียนรู้ เป็นการลงทุนระยะยาว ยากในการสื่อกับการวัดผลตอบแทนระยะสั้น (Financial perspective) ต้องเสียกำลังพลในการทำงานประจำ วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google