งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
บทบาทชุมชนกับการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษา บ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (The Role’s Community for Agriculture Chemicals at Watershed Area : Case Study of SaenSuk Village, SiKham Sub-district, MaeChan District, ChiangRai Province) โดย นิเวศน์ เหลี่ยมพันธุ์1 วรชัย กิติวิริยะชัย2 สมชัย เบญจชย3 และนพรัตน์ แสงแก้ว4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาบทบาทของชุมชนต่อการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ (บ้านแสนสุข) 2. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลกระทบจากการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ

3 คำถามวิจัย 1.ชุมชนรู้จักสารเคมีเพื่อการเกษตรได้อย่างไร ใช้เพราะอะไร
2.ชุมชนรู้ถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีเพื่อ การเกษตรหรือไม่ 3.บทบาทชุมชนต่อการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร

4 ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1. สำรวจข้อมูลเบื้องต้น กำหนดปัญหา กำหนดกลุ่มเป้าหมายและจำนวน 2. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เกษตรกรที่ใช้สารเคมี 4 คน และผู้นำชุมชน 4 คน

5 ระเบียบวิธีวิจัย 3. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์
4. วิเคราะห์ข้อมูล 5. อภิปราย สรุปผลโดยการพรรณนา นำเสนอผลการวิจัย

6 ผลการศึกษาวิจัย 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 2. การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร
2.1 ชนิดปุ๋ยเคมีและวิธีการใช้ 2.2 ชนิดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวิธีการใช้ 3. ผลกระทบจากสารเคมีเพื่อการเกษตร

7 ผลการศึกษาวิจัย 4. การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสารเคมีเพื่อ การเกษตร
5. บทบาทองค์กรภาคต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากสารเคมีเพื่อการเกษตร 6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

8 วิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัย
1. เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า 2. สารเคมีกับชุมชนบ้านแสนสุข 3. ผลกระทบจากการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร 4. ชุมชนหัวก้าวหน้า VS ชุมชนต้องการความรู้เพิ่มเติม

9 วิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัย
5. บทบาทของชุมชนต่อการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร 5.1 ผู้นำชุมชน 5.2 ชุมชนหัวก้าวหน้า 5.3 ชุมชนที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม 5.4 การแสดงแบบอย่าง 5.5 การแสวงหาความร่วมมือ

10 กรอบแนวความคิด ก่อนศึกษาเก็บข้อมูล

11 กรอบแนวความคิด หลังศึกษาเก็บข้อมูล

12 สรุปและข้อเสนอแนะ สภาพพื้นที่/สถานที่
*ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบขั้นบันได *ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านและใกล้เส้นทาง คมนาคม เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ *ฟื้นฟูด้านป่าไม้โดยชุมชนเพื่อชุมชน

13 สรุปและข้อเสนอแนะ 2. ลักษณะทางสังคม
*ส่งเสริมการรวบรวมภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณี ดั้งเดิม นำไปสู่การปฏิบัติเชื่อมโยงวิถีชีวิตปัจจุบัน *ส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่ชุมชน ต้องการ

14 สรุปและข้อเสนอแนะ 3. ด้านเศรษฐกิจรายได้
* ให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาชีพที่เหมาะสม

15 สรุปและข้อเสนอแนะ 4. ด้านสิ่งแวดล้อม
*ให้มีสภาพเป็นป่าริมห้วยไม่น้อยกว่า 15 เมตร เพื่อดักตะกอนกรองสารเคมีก่อนไหลลงห้วย *ให้ประสานหน่วยงาน/องค์กรสารอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน/ป้องกันหรือกำจัดแมลง ศัตรูพืช *ให้มีแปลงสาธิตเกษตรไม่ใช้สารเคมีที่สัมฤทธิ์ผล

16 สรุปและข้อเสนอแนะ 5.ด้านการบริหารจัดการ
*ส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง *ให้เกิดกฎกติกาที่สอดคล้องกับกาลเวลาที่เหมาะสม *ชุมชนมีส่วนร่วมคิด พูด ทำ และร่วมรับผลที่เกิดขึ้น ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับ *ให้กำหนดเป้าหมายเป็น % ลดสารเคมี และ % ที่เพิ่มขึ้นของชีวภาพที่ทดแทน

17 ผังสรุปข้อเสนอแนะ

18 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google