งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเรดด์พลัส (REDD Plus)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเรดด์พลัส (REDD Plus)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเรดด์พลัส (REDD Plus)
โดย กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

2 การดำเนินงาน กิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus) กิจกรรมด้านวิจัยป่าไม้และสัตว์ป่า ผลผลิตที่ ๔ องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลลักษณะหมู่บ้านและการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่แนวกันชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus) ในอนาคต 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus)แก่ชุมชน 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่คนทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus) 4. ติดตามและประเมินผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus)

3

4 1.สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลลักษณะหมู่บ้านและการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ / เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / พื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่แนวกันชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus) ในอนาคต บ้านหัวทุ่ง บ้านนามน บ้านแม่ตุงติง

5

6

7

8 จุดเด่นของหมู่บ้าน รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมระดับประเทศ โล่เกียรติคุณจากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลเหรียญทอง เรื่อง หมู่บ้านปลอดการเผาชุมชนสีเขียว ภายใต้โครงการการแก้ไขปัญหาหมอกควันระดับภาคเหนือตอนบน ดีเด่นในเรื่องแก้ไขปัญหาขยะระดับอำเภอ

9 ข้อมูลเบื้องต้นบ้านหัวทุ่ง
คนพื้นเมือง แยกจากบ้านเดิม 15 ปีที่แล้ว พื้นที่ 6, ไร่ ป่า 4, ไร่ ที่อยู่ทำกิน 2, ไร่ คน 150 ครัวเรือน 467 คน มีส่วนไผ่บง สานก๋วย 42 ไร่ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทำเกษตร นาข้าว สวนลำไย การศึกษา 50% ประถม 30% มัธยมฯ 10% ตรี 10% ไม่ได้เรียน มีกลุ่มต่างๆ 11 กลุ่ม รายได้รวมปีละ 3.5 ล้าน ปัญหา พืชผลราคาตกต่ำ ภูมิปัญญา ผีขุนน้ำ ฝาย บวชป่า ดูแลป่า มีทุกกระบวนการดูแล และฟื้นฟู สิ่งที่คิดต่อไป คือ ก้าวล่วงหน้าสู่มิติใหม่ (เมืองป่าไม้)

10

11 จุดเด่นของหมู่บ้านนามน
เป็นหมู่บ้านเชิงอนุรักษ์ที่ให้ความร่วมมือดีหมู่บ้านหนึ่งของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

12 ข้อมูลเบื้องต้นบ้านนามน
กะเหรี่ยง 100 ปี แยกเป็นหมู่บ้าน 30 ปี พื้นที่ 6,000 ไร่ ที่อยู่ 100 ไร่ ที่ทำกิน 1,500 ไร่ ป่าชุมชน 500 ไร่ และป่าอุทยานแห่งชาติ 126 ครัวเรือน 543 คน การศึกษา 25% ไม่ได้ศึกษา 22% ประถม 4% มัธยม 2% ตรี มี 4 กลุ่ม เกษตร ออมทรัพย์ แม่บ้าน อสม มีรายได้ 4 ล้าน/ปี ปัญหา เอกสารสิทธิ์ แนวเขต อช ไม่ชัดเจน เกษตร เลี้ยงสัตว์ ภูมิปัญญา กะเหรี่ยง รักษ์น้ำรักษ์ป่า ผีน้ำผีป่า ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

13

14

15 ข้อมูลเบื้องต้นบ้านแม่ตุงติง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จ 7 ครั้ง พระราชทานฟาร์มตัวอย่าง (เกษตรและสัตว์ เพื่อแหล่งอาหาร) คนพื้นเมือง กว่า 90 ปี แยกจากบ้านเดิม 20 ปี จากการขอเพิกถอน สทก พื้นที่ต้นน้ำ 16 ราย 270 ไร่ สู้นายทุนแปลงไม้ดอกไม้ประดับ น้อมนำพระราชดำริ ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ไม้3ประโยชน์4 ฝายแม้ว ไม้ผลหวายแทรกในป่า พื้นที่ 5,600 ไร่ ที่อยู่ทำกิน 1,000 ไร่ ป่าชุมชน 3,000 ไร่ ป่าอนุรักษ์ 2,000 ไร่ 45 ครัวเรือน 180 คน การศึกษา 70% ประถม 20% มัธยม มี 4 กลุ่ม รายได้รวม 7 ล้าน/ปี มี ลตว. ป่า ทุกวันอาทิตย์ ภูมิปัญญา เลี้ยงผีขุนน้ำ บวชป่า ทอผ้า ตีเหล็ก ไม้กวาด อาชีพ เกษตร รับจ้าง เห็ด หน่อไม้ ดูแลป่าดี ป่าและสัตว์ป่าเพิ่ม

16 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus)แก่ชุมชน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรองรับกิจกรรมเรดด์พลัส (สำหรับชุมชน) ณ ศาลาประชาคม บ้านหัวทุ่ง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและเรดด์พลัส ให้กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑ ชุมชน 2) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะกลุ่มเป็น การเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการเรดด์พลัสในอนาคต 3) เพื่อทราบถึงกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามกลไกเรดด์พลัส

17

18


ดาวน์โหลด ppt โครงการเรดด์พลัส (REDD Plus)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google