งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ พืชวงศ์ขิงในภูวังงาม จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ พืชวงศ์ขิงในภูวังงาม จังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ พืชวงศ์ขิงในภูวังงาม จังหวัดอุดรธานี
นำเสนอโดย แสงเดือน เมฆประยูร รหัสนักศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ พืชวงศ์ขิงในภูวังงาม จังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณ พรพิศ ศรีโบราณ มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2 ความเป็นมา เนื่องจากพืชวงศ์ขิงเป็นพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากชนิดหนึ่งเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อ วิถีมนุษย์มากมาย เช่น เป็นอาหาร เครื่องเทศ ยารักษาโรค สีย้อม เครื่องสำอางค์ ส่วนภูวังงามเป็นภูเขาที่มีแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชวงศ์ขิง จากความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพืชวงศ์ขิง ที่ซึ่งมีความหลากลายทางชีวภาพที่แตกต่างกันนี้ ที่ภูวังงาม

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพืชวงศ์ขิงในภูวังงาม เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิง ในตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

4 ขอบเขตการวิจัย ศึกษาบริบทชุมชนและ ศึกษาความหลากหลาก ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิง ที่ประชาชนนำไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ศึกษาความหลากหลาก ทางชีวภาพของพืช วงศ์ขิงในระดับสกุล และพืชวงศ์ขิงในภูวังงาม

5 วิธีดำเนินการวิจัย

6 วิธีดำเนินการศึกษาความหลากหลากทางชีวภาพของพืช วงศ์ขิงในระดับสกุล และพืชวงศ์ขิงในภูวังงาม
1.กำหนดพื้นที่ศึกษา 7.ส่งชื่อพรรณไม้ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 2.ออกสำรวจภาคสนาม เพื่อเขียนแผนที่พื้นที่ที่ศึกษา 6.นำตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ว ไปตรวจสอบกับพิพิธภัณฑ์พืช มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมป่าไม้ 3. เขียนแผนที่เส้นทางสำรวจ และเก็บตัวอย่างพืชวงศ์ขิง 5.ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์และสกุล ของพืชวงศ์ขิง โดยเทียบกับเอกสารทางวิชาการ 4.ออกสำรวจและเก็บตัวอย่าง

7

8 วิธีดำเนินการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิง ที่ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 1.กำหนดพื้นที่ศึกษาและ กลุ่มตัวอย่าง 5.จัดกระทำข้อมูลเพื่อนำเสนอ ผลการศึกษา 2.กำหนดข้อมูลที่ต้องการศึกษาและประเด็นคำถาม 4. ออกสัมภาษณ์และเก็บบันทึกข้อมูล 3.สร้างเครื่องมือ (แบบสัมภาษณ์) แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

9

10 ผลการศึกษาวิจัย

11 ผลการศึกษาความหลากหลากทางชีวภาพของพืชวงศ์ขิง ในระดับสกุล และพืชวงศ์ขิงในภูวังงาม

12 ผลการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิง ที่ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน(ด้านอาหาร)

13 ผลการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิง ที่ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน(ด้านยาสมุนไพร)

14 ผลการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิง ที่ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (ด้านประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรม)

15 ผลการศึกษาบริบทชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพืชวงศ์ขิง ที่ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (ด้านเศรษฐกิจ)

16 สรุปผลการวิจัย

17

18

19 อภิปรายผลการวิจัย

20

21

22 รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ ที่ได้ชี้แนะแนวทางในการทำงานในครั้งนี้
ขอขอบคุณ รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ ดร.เสาวภา ชูมณี ผศ.สุพจน์ เกิดมี ที่ได้ชี้แนะแนวทางในการทำงานในครั้งนี้

23 สวัสดีค่ะ ...


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ พืชวงศ์ขิงในภูวังงาม จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google