งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาองค์ความรู้ และการบูรณาการพัฒนา ขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาองค์ความรู้ และการบูรณาการพัฒนา ขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาองค์ความรู้ และการบูรณาการพัฒนา ขั้นพื้นฐาน

2 การพัฒนาองค์ความรู้และการบูรณาการ พัฒนาขั้นพื้นฐาน 1. ส. ป. ก. ควรเน้นการพัฒนาใน ลักษณะใด และมีแนวทางอย่างไร  ส สำรวจความต้องการของเกษตรกร และคัดแยกกลุ่มเป้าหมาย  ค คัดเลือกศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  ก กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ - การอบรมสิทธิและหน้าที่ - การอบรมรายอาชีพ - ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์เกษตร ลักษณะของการพัฒนา  เ เน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ มีความยั่งยืนและสอดคล้องกับ ความต้องการของเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา

3 2. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คคัดเลือกพื้นที่ โดยสำรวจข้อมูลความเหมาะสม ด้านศักยภาพดินและน้ำ รวมทั้งการดำเนินงานของ หน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย  ก การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกัน 3. ก ารกระจายอำนาจให้กับส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น  ก การมอบอำนาจให้ คปจ. หรือ ปทจ. อนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสาธารณูปโภค เช่น การก่อสร้างปรับปรุงถนน แหล่งน้ำ การขยายเขตไฟฟ้าและปักเสาพาดสาย ฯลฯ การพัฒนาองค์ความรู้และการบูรณาการ พัฒนาขั้นพื้นฐาน

4 4. กระบวนการทำงานของปราชญ์ เกษตรฯ ส. ป. ก. และข้อเสนอแนะ คุณสมบัติของปราชญ์  เ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของเกษตรกร  ก การวางแผนร่วมกันในด้านการพัฒนาชุมชน  เ เป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับส่วนราชการ  ก การขับเคลื่อนชุมชนโดยใช้องค์ความรู้ของปราชญ์  เ เป็นผู้รู้และมีความเอื้อเฟื้อ  ม มีองค์ความรู้ชัดเจน สามารถถ่ายทอดได้ดี  เ เป็นที่ยอมรับของชุมชนได้ระดับหนึ่ง กระบวนการทำงาน การพัฒนาองค์ความรู้และการบูรณาการ พัฒนาขั้นพื้นฐาน

5 5. ข้อเสนอแนะ  ใ ให้จังหวัดมีส่วนร่วมกันในการคัดเลือก  ก กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกปราชญ์  ป ปราชญ์เสนอแผนงานและ ส. ป. ก. สนับสนุนให้เป็นรูปธรรม การพัฒนาองค์ความรู้และการบูรณาการ พัฒนาขั้นพื้นฐาน

6


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาองค์ความรู้ และการบูรณาการพัฒนา ขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google