งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อวิชา การเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำ และการนำเสนอข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อวิชา การเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำ และการนำเสนอข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อวิชา การเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำ และการนำเสนอข้อมูล
หัวข้อวิชา การเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำ และการนำเสนอข้อมูล โดย เกรียงศักดิ์ บุณยะสุต

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและเสริมสร้างความพร้อม ในการนำเสนอรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ

3 ศักยภาพ อาจนำพัฒนาให้ประจักษ์ได้
หมายถึง ความสามารถและคุณสมบัติของคนที่แฝงอยู่ อาจนำพัฒนาให้ประจักษ์ได้

4 การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการที่ร่ำรวย
เคล็ดลับ เคล็ดลับสำหรับนักบริหารจัดการ ผู้ประกอบธุรกิจในการ เสริมโอกาสแห่งความสำเร็จ

5 1. เป็นนักสื่อสารที่ดี การเป็นผู้จัดการ ไม่ใช่แค่เป็นพนักงาน ต้องเป็นนักขายความคิด นักการตลาด นักกลยุทธ์ ในทุกโอกาส ต้องรู้จักการสื่อสารที่ดี

6 2. แน่วแน่และคิดบวก พยายามทำให้กระบวนการเรียบง่ายไม่ซับซ้อน
อย่าให้ใครทำให้คุณไขว้เขวด้วยคำแนะนำที่สับสน และต้องคิดบวกจะทำให้พลังคุณแข็งแกร่ง

7 3. สร้างทีมงาน อย่าทำทุกอย่างด้วยลำพังตัวเอง หาส่วนร่วม ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และมีคนที่มีความรับผิดชอบอยู่รอบตัว ดีกว่า การมีคนฉลาดหรือคนโง่ใกล้ตัว

8 4. กล้าลุย ความกล้าเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณต้องการมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็น คุณต้องกล้าลองในสิ่งใหม่ ที่ไม่คุ้นเคย อาจต้องสวนกระแสแนวคิดเดิม ๆ ยอมรับความคิดใหม่ ๆ ปอิทมปอืมปแมแ 8

9 5. พรสวรรค์พิเศษของคุณ ทุกคนมีความสามารถ และชำนาญพิเศษอยู่แล้ว ความท้าทาย คือการค้นหา ไม่ว่าความสามารถของคุณ จะเป็นอะไรจงหาออกมาให้ได้ เรียนรู้ในทุกแง่มุม และจะสำเร็จในสิ่งที่คุณรัก 9

10 6. คิดไปข้างหน้า ในการบริหารจัดการ ต้องคิดไปข้างหน้าให้ไกลเสมอ ทำความเข้าใจความต้องการของสมาชิก ลูกค้า พนักงาน ความต้องการนวัตกรรม การเพิ่มขึ้น ของราคา ทำให้ธุรกิจอยู่รอด 10

11 7. รับรู้แหล่งรายได้ การที่เปี่ยมไปด้วยความคิด แต่กลับไม่มีแหล่งที่มาของรายได้ และเงินทุนในการจัดการ ต้องสร้างแหล่งรายได้ หากไม่มีถือว่าไม่ได้ทำธุรกิจ เป็นแค่โครงการ ที่อยากทำเท่านั้น

12 8. ปรับปรุงงานให้ก้าวทันสถานการณ์
ทบทวนและวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ จะทำให้งานของคุณสร้างสรรค์และสดใหม่อยู่เสมอ ต้องพยายามก้าวล้ำอยู่เสมอ แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องทำ การเป็นผู้จัดการ หมายถึงการเป็นผู้นำ ที่กล้าเสี่ยง กล้านำ และขึ้นเป็นเศรษฐกิจพันล้าน

13 ผู้นำ หมายถึง ผู้เปรียบเสมือน เป็นแม่ทัพใหญ่ ในองค์กร นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เป็นผู้กำหนดนโยบาย วิธี ลักษณะการทำงาน ส่งผลถึงวัฒนธรรมองค์กร ว่าจะเป็นไปในลักษณะใด -

14 ความสำคัญหรือแก่นของตำแหน่ง (CORE)
คุณค่าหลักผู้จัดการ การตอบสนองความต้องการของสมาชิก

15 ลักษณะผู้นำที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ
การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกัน เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิบ กระบวนการจัดการต่าง ๆ รวมถึงคน ไม่ว่าจะเป็น คนในองค์กร หรือนอกองค์กร

16 1. การสื่อสารวิสัยทัศน์
พูดจาชัดถ้อยชัดคำ บอกเล่าความคิด กระตุ้นพนักงาน กระตุ้นสมาชิกให้เห็นความเจริญเติบโต ว่าควรไปในทิศทางใด กำหนดค่านิยม และคุณค่าหลักขององค์กร

17 2. เป็นมือประสาน สอบถาม พูดคุย ระดมความคิดจากสมาชิก คณะกรรมการ พนักงาน และคนภายนอก เพื่อสร้างแนวคิด และคำตอบที่ยิ่งใหญ่กว่า

18 3. กระตุ้นความเปลี่ยนแปลง
เปิดโลกทรรศน์ เพื่อหาความเห็นที่เป็นไปได้ใหม่ ๆ พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ และป็นผลดีตลอดเวลา

19 4. สอนและสร้างผลงาน ทำหน้าที่เป็นโค้ช หรือผู้ฝึกสอนของทุกคน
ทุกระดับในองค์กร เพื่อสร้าง เสริม พัฒนาทักษะ ที่จำเป็นให้งานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งอาจต้องหาระดับความคาดหวังของคน

20 5. มีจริยธรรมธุรกิจ ต้องสามารถตัดสินใจ และตัดสินใจในสิ่งที่ผิดและถูก ได้อย่างถูกต้อง ไม่เห็นแก่ความถูกใจ เหนือความถูกต้อง ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ สำนึกในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

21 ผู้นำที่ดีต้องมีเป็นอย่างน้อย
ต้องไม่สร้างปัญหา ต้องแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง ต้องมีความรับผิดชอบ ต้องตรงต่อเวลา ต้องคิดบวกมากกว่าคิดลบ ต้องมีการวางแผน ต้องมีวินัยและจริยธรรม ต้องไม่เห็นแก่ตัวและรักผู้อื่นอย่างจริงใจ

22 สวัสดี 22


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อวิชา การเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำ และการนำเสนอข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google