งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน/หน่วยงานเข้าหากัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน/หน่วยงานเข้าหากัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน/หน่วยงานเข้าหากัน
คุณอำนวย = ผู้เสริมพลังความรู้ (knowledge activist) มีหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน/หน่วยงานเข้าหากัน ระหว่างผู้มีความรู้/ประสบการณ์กับผู้ต้องการเรียนรู้ และนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ ศ.นพ.ประเวศ วะสี

2 เป้าหมาย 6 ประการของการเสริมพลังความรู้
ริเริ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำให้พุ่งเป้า (focus) ลดเวลา ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร เพิ่มการยอมรับต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมต้องสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร เตรียมผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่งานใหม่ เชื่อมโยงโลกทัศน์ของชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือในองค์กร เพื่อการปรับเปลี่ยนองค์กรในภาพรวม

3 บทบาท 3 ประการของผู้เสริมพลังความรู้
เป็นผู้ “เติมพลัง” (catalyst) เป็นผู้ “ประสานเชื่อมโยง” (coordinator) เป็น “นักขายภาพอนาคต” (merchant of foresight)

4 การประสานเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 มิติ
เชื่อมชุมชนจุลภาค (micro community) อาจเป็นชุมชนภายในหน่วยงานย่อย/ข้ามหน่วยงานที่ รวมตัวกันตามธรรมชาติด้วย ปัญหา งาน ความสนใจฯ ทำให้มีการรวมตัวเป็นรูปธรรม มีการพบปะสม่ำเสมอมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) อย่างพุ่งเป้ามากขึ้น เชื่อมเป้าหมายแต่ละ ชุมชนให้เข้ากับเป้าหมายภาพรวมขององค์กร

5 การประสานเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 มิติ
2. เชื่อมชุมชนจินตนาการ (Imagined Community) หน่วยงาน/บุคคลที่ไม่เคยพบปะกัน แต่มีจุดร่วมที่จินตนาการ ความเชื่อ เป้าหมายเกี่ยวกับงาน จัดทำการนำเสนอ “เรื่องเล่าเร้าพลัง” (storytelling) ที่กระตุ้นแรงบันดาลใจร่วมกัน มีเนื้อหาสาระ มีคุณค่าต่องาน

6 การประสานเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 มิติ
3. เชื่อมด้วย “แผนที่/แผนผัง” (map) แสดงถึงการจัดการความรู้/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าใคร กลุ่มใด ทำอะไร อยู่ที่ไหน เพื่อเชื่อมโยงภาพเชิงซ้อนที่มีความซับซ้อนและปรับตัว (complex and adaptive) ตลอดเวลา เพื่อรับรู้/ค้นหาได้ เช่น 1) organigram แสดงตำแหน่งของกลุ่มต่างๆ 2) ตารางการจัดการ (project management tool)โครงการฯ แผนที่ต้องน่าสนใจ เข้าใจง่าย แสดงให้เห็นว่าแต่ละชุมชนมีส่วนขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่างไรบ้าง แผนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานภาพขององค์กรและการจัดการความรู้ในองค์กร

7 นักขายภาพอนาคต (merchant of foresight)
ทำหน้าที่ชักชวน ใช้คำถาจี้จุดให้ชุมชนจุลภาคมองเห็นภาพใหญ่ขององค์กร มองเห็นฉากสถานการณ์อนาคต (scenarios) หลายๆแบบ และเชื่อมโยงสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ความร่วมมือ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในภาพรวม

8 การเสริมพลังความรู้ ทำให้กลุ่มเชื่อมโยงกันเอง ไม่ใช่เชื่อมโยงกับเรา
เติมพลัง ประสานเชื่อมโยงและขายภาพอนาคตให้ผู้สนใจ สนใจต่อความรู้สึกและความต้องการของชุมชนอนุภาคต่างๆ อดทน มั่นคง มุ่งสร้างความเชื่อมั่น สื่อสารกับชุมชนผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยน dialogue และการตั้งคำถาม

9 การจัดการความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แท้จริง
อยู่ที่ทุกคน/ทุกหน่วยภายในองค์กร ไม่ใช่หน้าที่ของผู้เสริมพลังความรู้

10 ผู้เสริมพลังความรู้ Knowledge activist เจ้าหน้าที่ความรู้
Knowledge officer เสริมพลังความรู้ - เติมพลัง ประสานเชื่อมโยง ขายภาพอนาคต - ให้อำนาจ/เพิ่มขีดความสามารถ - ไม่ใช้การควบคุม/กำหนด - เน้นการกระตุ้น สร้างการแลกเปลี่ยน

11 ความรู้ คือสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน มีลักษณะจำเพาะตามบริบท
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัต

12 การควบคุมความรู้ If Don’t If Do
จะทำให้เน้นความรู้ที่ชัดเจนและเป็นความรู้ที่มีอยู่แล้ว เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ If Don’t นำสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดบรรยากาศเสริมพลังและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

13 ทักษะของผู้เสริมพลังความรู้
เติมพลัง สร้างแรงจูงใจ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เป็นที่เคารพเชื่อถือ พัฒนาทั้งงานและความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ช่วยกลุ่มในการเขียนข้อกำหนดภารกิจและความรับผิดชอบของกลุ่ม สร้างเครือข่ายสังคมภายในและภายนอกองค์กร เสริมความเข้าใจด้านการดำเนินการเชิงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หลักด้านการตลาด

14 ทักษะของผู้เสริมพลังความรู้
2. ประสานเชื่อมโยง - สร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ขององค์กร - สร้างการแกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาข้อมูล - จัดทำแผนที่/แผนผัง (map) แสดงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สามารถระบุความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ - ประสานเครือข่ายสังคมภายในและภายนอกองค์กร

15 ทักษะของผู้เสริมพลังความรู้
3. ขายภาพอนาคต - เป็นทูตวิสัยทัศน์ขององค์กร - นำเสนอเครื่องมือด้านกลยุทธ์และการวิเคราะห์ - สร้างความเข้าใจภาพกว้างของกระบวนการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร - สร้างแรงจูงใจและสามารถขายความคิดได้ - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีมุมมองกว้างไกล


ดาวน์โหลด ppt มีหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน/หน่วยงานเข้าหากัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google