งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความพึงพอใจของทีมงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความพึงพอใจของทีมงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความพึงพอใจของทีมงาน
บทที่ 10 การบริหารความพึงพอใจของทีมงาน KTA Model Sombat Boonyavanich

2 การบิหารความพึงพอใจของทีมงาน
KTA Model การบริหารกับฟิสิกส์ การบริหารปฏิสัมพันธ์ในองค์กร ฝูงสัตว์ต้องต้อน ชุมชนคนต้องนำ แรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ การให้กำลังใจ POSDCoRB (Luther Gulick) ใช้อำนาจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง(ความขัดแย้ง) KTA Model Sombat Boonyavanich

3 ภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำ มีปฏิภาณแสดงออกถึงความเป็นผู้นำด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง มีจินตนาการ และสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมงานเกิดแรงบันดาลใจ ดำเนินไปตามทิศทางขององค์กรกำหนดไว้ การตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยความมั่นใจโดยการรวบรวมรายงาน และใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห์สาเหตุ ระบุประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา อย่างมีวัตถุประสงค์ KTA Model Sombat Boonyavanich

4 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเป็นผู้นำ
คิด เสนอแนะ สร้างสรรค์ เทคนิควิธีการใหม่ๆ พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับภารกิจ ด้วยกลยุทธ์เพื่อ เป้าหมายของการดำเนินงานที่มี วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมรับสิ่งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดจนสามารถชักจูง โน้มน้าว และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม KTA Model Sombat Boonyavanich

5 ความจริงของผู้นำ ปฏิภาณคือหัวใจของผู้นำ “ความจริง” และ “ความจริงใจ” คือองค์ประกอบ เปิดเผย และรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และผู้มีส่านได้เสีย ตัดสินใจได้เร็วทันสถานการณ์ ยุติธรรม มีจริยธรรม และรักษาความเชื่อมั่น บอกความจริงให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย แสดงให้เห็นความพยายามที่จะทำตามที่รับปาก แสดงให้เห็นตัวตนเมื่อมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน KTA Model Sombat Boonyavanich

6 A: การจัดการความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำ T: ภาพพจน์องค์การ A: การจัดการความเป็นผู้นำ ความมั่นคง ความรับผิดชอบ รับมือกับความเครียดได้ ไวต่อความรู้สึกของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย สร้างการมีส่วนร่วมและมอบหมายงาน การสอนงานให้ทีมงาน แรงจูง/บันดาล/กำลังใจ กล้าตัดสินใจ(ความขัดแย้ง)ทันสถานการณ์ด้วยข้อมูล KTA Model Sombat Boonyavanich


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความพึงพอใจของทีมงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google