งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีการศึกษา 2555 กับ ปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีการศึกษา 2555 กับ ปีการศึกษา 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556

2 ปีการศึกษา 2555 กับ ปีการศึกษา 2556
เพิ่มการสอบวิชาภาษาอังกฤษ 1 ปรับเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2

3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน โดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ำกว่า 2.00

4 สัดส่วนและวิธีการ รับนักเรียน
การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน 2 3 1 แผนการรับนักเรียน อัตรา การแข่งขัน สัดส่วนและวิธีการ รับนักเรียน 4 เขตพื้นที่บริการ

5 การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน
6 7 5 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเครือข่าย ผู้รับผิดชอบ 8 การติดต่อประสานงาน

6 หลักการ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้


ดาวน์โหลด ppt ปีการศึกษา 2555 กับ ปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google