งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ultimate outcome Leading output Means Needed Competencies.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ultimate outcome Leading output Means Needed Competencies."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ultimate outcome Leading output Means Needed Competencies

2 คณะฯ เป็นเสาหลักทางปัญญาแก่สังคม ด้านการ จัดการ การท่องเที่ยว และภาษา An intellectual anchor for the land in languages, tourism and management บัณฑิตมี คุณภาพ ความโดด เด่นของ หลักสูตร และจุดขาย ที่แตกต่าง ความสามาร ถในการ ทำงาน ภายใต้ ข้อจำกัด คณะมี เอกลักษณ์ คณะมีความเข้มแข็งทาง วิชาการ บ้านที่ อบอุ่น และน่า อยู่ การ ทำงาน ที่เป็น ระบบ อิสระใน การ บริหาร งบประม าณ กำลังใจ และแรง บันดาลใจ ในการ ทำงาน การเป็นส่วน หนึ่งในการ สร้าง วัฒนธรรม วิชาการ การ ปฏิสัมพันธ์ และร่วมมือ กันทำงาน competencies Means Leading output Ultimate outcome องค์กร เรียนรู้

3


ดาวน์โหลด ppt Ultimate outcome Leading output Means Needed Competencies.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google