งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อตัวบ่งชี้ 1. 5 : จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์ เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติ คุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อตัวบ่งชี้ 1. 5 : จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์ เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติ คุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อตัวบ่งชี้ 1. 5 : จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์ เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติ คุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพบัณฑิตใน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ปี 2542-2548 ( คน ) 1. จุดอ่อน นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาปรับพื้นฐานใน กระบวนการสร้างงานศิลปะ ทำให้การสร้างสรรค์ ผลงานสู่ความเป็นมาตรฐานต้องใช้เวลานาน

2 2. จุดแข็ง 1. นักศึกษามีความพยายาม ความอดทน และ ตั้งใจในการทำงานสร้างสรรค์ 2. ความหลากหลายทางความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม เป็น แหล่งข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักศึกษา ให้มีลักษณะโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่าง ชัดเจน 3. โอกาส นอกจากความหลากหลายทางความเชื่อ ศาสนา ขนบประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับเกิด เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ มีส่วน ทำให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะ ที่สะท้อนภาพความสะเทือนใจที่ได้รับจากผลการ กระทบดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

3 4. อุปสรรค ความไม่สะดวกในการเดินทางและการขนส่ง ผลงานศิลปะไปประกวดหรือเข้าร่วมกิจกรรม แสดงงาน ศิลปะ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมหานคร 5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา มีแผนการสนับสนุนในด้านทุนการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการ จัดส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดที่กรุงเทพมหานคร และมี การประชาสัมพันธ์ผ่าน www. ของคณะฯ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อตัวบ่งชี้ 1. 5 : จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์ เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติ คุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google