งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสำนักงาน และการบริหารงานสำนักงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสำนักงาน และการบริหารงานสำนักงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสำนักงาน และการบริหารงานสำนักงาน
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสำนักงาน และการบริหารงานสำนักงาน

2 บทนี้เรียนรู้อะไรบ้าง ?
 วัตถุประสงค์ของงานสำนักงาน  ความสำคัญและขอบเขตของงานสำนักงาน  กิจกรรมในสำนักงาน  คุณสมบัติของผู้บริหารงานสำนักงาน  แนวโน้มบทบาทของผู้บริหารสำนักงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสำนักงาน  ส่วนประกอบของการบริหารสำนักงาน  การแบ่งระดับงานสำนักงาน  แนวทางในการบริหารงานสำนักงานสมัยใหม่

3 วัตถุประสงค์ของงานสำนักงาน
 ให้บริการส่วนงานต่าง ๆ ตามที่ส่วนงานนั้น ๆ ต้องการ  ให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ให้คุณภาพของงานเป็นที่เชื่อถือได้  สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและกำลังคนให้แก่องค์การได้  เพิ่มคุณภาพและปริมาณงานให้ดีขึ้น

4 ขอบเขตหน้าที่ของงานสำนักงาน
 งานเอกสาร หมายถึง งานโต้ตอบ ติดต่อ การบริหารงานเอกสาร  งานเลขานุการ  งานการเงินและการบัญชี  งานจัดทำแผนงาน  งานภาษีอากร  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่  การติดต่อสื่อสาร  งานประชาสัมพันธ์  งานพิธีกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ

5 กิจกรรมในสำนักงาน  จัดองค์การสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ  จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพในสำนักงานให้เพียงพอ  กำหนดรายละเอียดประกอบการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ สนง.  จัดให้มีเครื่องมือติดต่อสื่อสาร และการให้บริการอย่างพอเพียง  รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  วิเคราะห์งานและปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานในสำนักงาน  การควบคุมงานในสำนักงาน

6 คุณสมบัติของผู้บริหารงานสำนักงาน
 มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น บัญชี การตลาด การเงิน ฯลฯ  มีความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาการบริหารสำนักงานเป็นอย่างดี  มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์ในการทำงาน  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้นำ มีไหวพริบ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การมอบหมายงาน ฯลฯ

7 แนวโน้มบทบาทของผู้บริหารสำนักงาน
 มีความรู้ด้านศาสตร์ทางการบริหาร  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  รู้จักควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสำนักงาน  ใช้ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านของพนักงาน

8 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสำนักงาน
 อาคารสำนักงาน  เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน  การจัดองค์การ  การควบคุมภายในสำนักงาน  การควบคุมภายในสำนักงาน  การติดต่อสื่อสาร  การบริหารงานเอกสาร  การบริหารงานบุคคล  การจัดระบบและวิธีปฏิบัติ

9 ส่วนประกอบของการบริหารสำนักงาน
 การพัฒนาแนวทางวิธีการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพสูง  การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ควบคุมคุณภาพของผลงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง ดำเนินการได้เสร็จ  ดูแล รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมสำนักงาน อาคารสถานที่  บริการจัดเก็บเอกสารข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง  ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจ

10 การแบ่งกลุ่มงานสำนักงาน
 งานบริการผู้บริหาร  งานด้านข้อมูลเอกสาร (สื่อสาร สารบรรณ จัดเก็บ)  งานด้านสถานที่และพัสดุอุปกรณ์  งานด้านการประชุม  งานประชาสัมพันธ์

11 การแบ่งระดับงานสำนักงาน
งานบริหารจัดการ งานระดับวิชาชีพ งานระดับธุรการ

12 แนวทางในการบริหารงานสำนักงานสมัยใหม่
 ผู้จัดการสำนักงาน  จัดแผนผังสำนักงานตามหลักวิทยาศาสตร์ นำเครื่องจักรเครื่องมืออัตโนมัติไปใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน  ศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวในการทำงาน  หาวิธีจัดระบบและวิธีปฏิบัติงานสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับระบบการควบคุม  รักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสำนักงาน และการบริหารงานสำนักงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google