งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
แนวทางปฏิบัติ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค /ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน

2 ขั้นตอนการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวเพื่อหาข้อแตกต่าง กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน

3 การกระทบยอดบัญชี รับเงิน/จ่ายเงิน บัญชีแยกประเภท Bank Statement
ในระบบ GFMIS กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน

4 ขั้นตอนการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวรายวัน เพื่อหาข้อคลาดเคลื่อน Bank Staement แยกประเภททั่วไป ด้านจ่าย ด้านเครดิต ด้านรับ ด้านเดบิต บันทึก ไม่บันทึก ไม่บันทึก บันทึก กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน

5 สาเหตุของข้อคลาดเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐบันทึกบัญชี - ฝ่ายเดียว เงินฝากระหว่างทาง เช่น ฝากเช็ค เช็คค้างจ่าย หรือ เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานภาครัฐบันทึกผิด เช่น บันทึกต่ำไป/สูงไป กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน

6 สาเหตุของข้อคลาดเคลื่อน ธนาคารบันทึกบัญชี -- ฝ่ายเดียว
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร เช็คคืน ธนาคารบันทึกผิด/เงินโอนไม่ทราบชื่อผู้โอน กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน

7 วิธีการจัดทำงบกระทบยอด
วิธีที่ 1 Bank statement เป็นหลัก แยกประเภท --> Bank statement บาท ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป xx หัก เงินฝากระหว่างทาง (xx) หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

8 ตัวอย่างการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
1. ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน รายงานแสดงยอดบัญชี แยกประเภททั่วไป Bank statement FS10N กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน

9 1. ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน
รายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป Bank statement FS10N 2507 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 305,822.27 321,482.19 4/4/2017 ส่วนต่าง 15,659.92

10 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
บาท ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 305,822.27 ผลต่าง 15,659.92 ยอดคงเหลือตาม Bank Statement 321,  

11 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อส่วนราชการ ธนาคากรุงไทย สาขา เลขที่บัญชี กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 มีนาคม บาท ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ,822.27 หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว) - เช็คเลขที่ (บางส่วน) เอกสารเลขที่ XXX (645.00) บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน -เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่ ,752.40 -เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่ ,715.72 -เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่ , ,304.92 ยอดคงเหลือตาม Bank Statement ,482.92

12 กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน
จบการนำเสนอ กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google