งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
ประจำปี ๒๕๕๔

2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (พระบรมรูป ร.๕ )
ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (พระบรมรูป ร.๕ ) สถานที่ตั้ง : หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เจ้าของโครงการ : จังหวัดกระบี่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งบประมาณ : ๓,๘๓๐,ooo.- บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ผลการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน (วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔) : ๘๖.๖๒ %

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแท่นฐานพระบรมรูป ร.๕

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแท่นฐานพระบรมรูป ร.๕

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแท่นฐานพระบรมรูป ร.๕


ดาวน์โหลด ppt การรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google