งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อดีตถึงปัจจุบัน ปีพุทธศักราช 2538 เทศบาลเมืองปากนพังได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนหูล่อง โครงการเตรียมความพร้อมของเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารีหลังเก่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อดีตถึงปัจจุบัน ปีพุทธศักราช 2538 เทศบาลเมืองปากนพังได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนหูล่อง โครงการเตรียมความพร้อมของเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารีหลังเก่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อดีตถึงปัจจุบัน ปีพุทธศักราช เทศบาลเมืองปากนพังได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนหูล่อง โครงการเตรียมความพร้อมของเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารีหลังเก่า ซึ่งเป็นอาคารไม้ และเช่าที่ดินของวัดนาควารี มีเด็กจำนวน 50 คน ครูผู้ดูแลเด็ก คน รับเด็กอายุตั้งแต่ ขวบ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ ปีพุทธศักราช เทศบาลเมืองปากพนังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 5,850,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ให้จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนัง ซึ่งเทศบาลเมืองปากพนังใช้พื้นที่ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ ในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบกับได้รับความเห็นชอบในการย้ายศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรามประดิษฐ์ ซึ่งใช้โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทศบาลเมืองปากพนังโดยมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากพนังได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม เทศบาลเมืองปากพนังจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนัง โดยให้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหูล่องและย้ายศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรามประดิษฐ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการถ่ายโอน) จากส่วนราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมารวมไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนัง ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ณ เลขที่ 120 / 12 ถ.ชายน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหูล่อง

3 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดรามประดิษฐ์


ดาวน์โหลด ppt อดีตถึงปัจจุบัน ปีพุทธศักราช 2538 เทศบาลเมืองปากนพังได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนหูล่อง โครงการเตรียมความพร้อมของเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารีหลังเก่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google