งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่สำคัญ ของกรุงรัตนโกสินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่สำคัญ ของกรุงรัตนโกสินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่สำคัญ ของกรุงรัตนโกสินทร์
ช่วงชั้นที่ ๒ สาระที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อาจารย์ขวัญรัตน์ ว่องไว

2 วัดมหรรพาราม เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ สถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปะจีนตามพระราชสมัยนิยม

3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
เป็นที่ทำการของสภากรุงเทพมหานคร มีสัญลักษณ์ตราประจำเมืองเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ด้านหน้ามีน้ำพุ สำหรับให้ประชาชนใช้พักผ่อนและเล่นกีฬา

4 เสาชิงช้า เดิมใช้ในการ โล้ชิงช้า ประกอบพระราชพิธีในวันขึ้นปีใหม่ของศาสนาพราหมณ์ โดยปฏิบัติสืบมาแต่สมัยโบราณ ต่อมายกเลิกในสมัยรัชกาลที่ ๗ เสาชิงช้าตั้งอยู่หน้า วัดสุทัศน์ฯ

5 วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รัชกาลที่ ๑ ทรงสถาปนาขึ้นเป็นวัดกลางเมืองพระนครพระวิหาร การก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงพระราชทานนามว่า วัดสุทัศน์เทพวราราม ภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เดิมบานประตูไม้แกะสลักลงรักปิดทองช่องกลางเป็นฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่ ๒ หลังเกิดไฟไหม้ ชำรุด จึงถอดออกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รอบพระวิหารมีเจดีย์แบบจีน รายรอบอยู่ ๒๘ องค์ หมายถึง พระพุทธเจ้า ๒๘ องค์ และรูปหล่อม้าสำริด

6 สวนรมณีนาถ สร้างเป็นสวนสาธารณะอยู่ภายในบริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเดิม มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ สร้างขึ้นในมหามงคลสมัย ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพรรษาครบ ๕ รอบ

7 วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)
เป็นวัดพุทธศาสนานิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดใน รัชกาลที่ ๕ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน มีภิกษุสามเณรปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนามหายาน

8 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้บูรณะก่อสร้างเพิ่มเติมจากวัดที่อยู่เดิม เมื่อครั้งโปรดฯให้ก่อสร้างพระราชวังสวนดุสิต และพระราชทานนามว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งการก่อสร้างวัดเบญจมบพิตรฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมัย รัชกาลที่ ๘

9 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (พระบรมรูปทรงม้า)
สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสที่ทรงเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ เมื่อพ.ศ. ๒๔๕๐ ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินนอก บริเวณสวนอัมพร

10 พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สร้าง ในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก หลังคาทรงโดมแบบเดียวกับวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งโรม ตัวอาคารทำด้วยหินอ่อนสีขาว

11 สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา
สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ เรียกโดยทั่วไปว่า เขาดิน ภายในมีสัตว์นานาชนิดจากทั่วโลก

12 พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต
เป็นพระที่นั่งองค์แรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้สร้างขึ้นในพระราชวังดุสิต เป็นอาคารไม้สักทองทั้งหลัง

13 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
สันนิษฐานว่า มีตั้งแต่สมัยลพบุรี เดิมชื่อวัดสมอราย รัชกาลที่ ๔ เคยประทับอยู่เมื่อครั้งทรงผนวช และพระราชทานนาม วัดราชาธิวาสวิหาร มีพระอุโบสถ สร้างตามแบบสมัยลพบุรี พระเจดีย์แบบสมัยศรีวิชัย และศาลาการเปรียญสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง

14 วังบางขุนพรหม และพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
วังบางขุนพรหม และพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตเป็นวังที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕ เป็นสถาปัตยกรรมตามแบบสมัยพระราชนิยม ปัจจุบันอยู่ภายในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงการตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

15 วัดอินทรวิหาร สันนิษฐานว่าเดิมสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาเจ้าอินทวงศ์ โอรสของพระเจ้าสิริบุญสารชาวเวียงจันทน์ ได้เข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า หลวงพ่อโต ซึ่งเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้สร้างไว้เมื่อ ๒๔๑๐

16 วัดสามพระยาวรวิหาร เดิมเรียกว่า วัดบางขุนพรหม รัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสามพระยา สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยพระราชนิยมรัตนโกสินทร์ตอนต้น

17 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สถานที่สำคัญ ของกรุงรัตนโกสินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google