งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการสร้างห้องพระฉือซิ่นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการสร้างห้องพระฉือซิ่นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการสร้างห้องพระฉือซิ่นฐาน 28 -01-2014
慈 堂 建 设 报告 รายงานการสร้างห้องพระฉือซิ่นฐาน

2 พิธีเปิดหน้าดิน 16 มิ.ย.2540 อ.หวังเตี่ยนฉวนซือเมตตา
สถานธรรมฉือซิ่นฐาน พื้นที่ : 1 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา ผู้บริจาคที่ดิน : นางอุดร ทองไสย พิธีเปิดหน้าดิน : 16 ส.ค. 2540

3 เริ่มการก่อสร้าง งบประมาณที่ใช้ไปในครั้งนี้ 1,300,000 บาท

4 16 ปี ที่ผ่านไป

5 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง เลขานุการ+บัญชี การเงิน 饒點傳師 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อาวุโสที่ปรึกษา สังวาลย์ บุสว่าง กัมพล ประจงศิลป์ บุญเง็ก แซ่แพ สมสนิท สมบัติ ปรีชา มณีโชติ ประภาษ ศรีฐาน สมหวัง บุญพามา สมพร บุตรไชย เทวินทร์ ผันอากาศ พัชนิดา สุราวุธ สุนี โสวรรณี วาสนา ภักดี เทวี เย็นสุข ลักขณา แซ่ตั้ง

6 เริ่มงานก่อสร้าง ทำหนังสือสัญญาก่อสร้าง 26 มี.ค เฉพาะงานโครงสร้างและตัวอาคาร งวดงานที่ 1 งานตัดเข็ม งานรื้อเหล็กโครงสร้างเดิม งานทำเหล็กคานและเข้าแบบเทคอนกรีตรวมพื้น s ชั้น 2 line2-7 แล้วเสร็จเป็นจำนวนเงิน 720,000 (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) งวดงานที่ 2 งานทำเหล็กคานและเข้าแบบเทคอนกรีตรวมพื้น s งานคานรับบันไดและโครงสร้างบันได แล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน 720,000 (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 งวดงานที่ 3 งานพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้น 2 line 2-10 งานฐานรากคาน พื้น เสา ส่วนระเบียงด้านหน้า แล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน 720,000 (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) งวดงานที่ 4 งานเทเสาและประกอบ truss โครงหลังคา งานคาน พื้น เสา ส่วนระเบียงหน้า แล้วเสร็จ เป็นเงินจำนวน 720,000 (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ภายในวันที่ 26กรกฎาคม งวดงานที่ 5 งานคาน อะเส และรางระบายน้ำ งานติดตั้งโครง truss แล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน 720,000 (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ภายในวันที่ 26 สิงหาคม งวดงานที่ 6 งานติดตั้งแป และมุงหลังคาแล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน 280,000 (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ภายในวันที่ 26 กันยายน2556 รวมเป็นเงินการก่อสร้าง 4,600,000 บาท

7 เริ่มการก่อสร้าง

8

9

10 เสร็จงวดงานที่ 1

11 เสร็จงวดงานที่ 2

12 วิศวกรตรวจสอบงานก่อสร้าง อ. ชาติชาย ทองพิระ คอ. บ
วิศวกรตรวจสอบงานก่อสร้าง อ.ชาติชาย ทองพิระ คอ.บ.วิศกรรมโยธา อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง นายประพันธ์ เวียงสิมา

13 หลังจากนี้ต่อไป 6 เดือน
หลังจากนี้ต่อไป 6 เดือน

14 ศิษย์จะสานฝันเพื่อลุปณิธาน ฝันของอาจารย์เสร็จสมบูรณ์ได้เป็นจริง

15 ความหวัง ที่รอคอย


ดาวน์โหลด ppt รายงานการสร้างห้องพระฉือซิ่นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google