งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมงานวิจัยกรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมงานวิจัยกรมปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมงานวิจัยกรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ

2

3

4

5

6 งานวิจัย

7

8 ปีงบประมาณ 2551

9 ปีงบประมาณ 2552

10 ปีงบประมาณ 2553

11 งานวิจัยปี 2554 ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินการรวม 88 โครงการ (ชุด-เดี่ยว) งบประมาณที่ได้รับ 48.3 ล้านบาท การรายงานความก้าวหน้า - ระบบ NRPM - ฐานข้อมูลองค์ความรู้กรมปศุสัตว์

12 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและติดตามงานวิจัย
ปัญหาจากนักวิจัย (ความรู้ เวลา ความสนใจ ความเข้าใจในระบบการบริหารงานวิจัย ความรับผิดชอบ- การดำเนินงานวิจัย รายงานความก้าวหน้า และจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ฯ) ปัญหาในการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัย (งบประมาณ อุปกรณ์-สถานที่) ปัญหาในหน่วยงาน: ขาดผู้ประสานงานระดับสำนัก/กอง

13 แนวทางการแก้ไข

14


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมงานวิจัยกรมปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google