งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการปฏิบัติงาน (สหกิจศึกษา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการปฏิบัติงาน (สหกิจศึกษา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการปฏิบัติงาน (สหกิจศึกษา)
รายงานการปฏิบัติงาน (สหกิจศึกษา) นำเสนอโดย นางสาวรอฮานี วาเตะ รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ไฟซอล ดาโอ๊ะ

2 ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี

3 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ขอบเขตการนำเสนอ ประวัติความเป็นมาของ อำเภอมายอ แผนที่ อำเภอมายอ การปกครองส่วนภูมิภาค สาเหตุและวิธีการเลือกสถานที่ การเตรียมตัว ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

4 ประวัติความเป็นมาของ อำเภอมายอ
เมื่อ พ.ศ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปรับปรุงบริเวณ 7 หัวเมือง ของมณฑลปัตตานี โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น จังหวัด อำเภอ ตำบล แ ละหมู่บ้าน ซึ่งปรากฏชื่ออำเภอ มายอขึ้นในสมัยนั้น ซึ่งเรียกว่า “อำเภอลาเกาะ” คำว่า “ลาเกาะ” เป็นคำเพี้ยนมจากคำว่า แลเกาะ เป็นภาษามาลายูท้องถิ่น แปลว่า “คด” หมายถึง ลำคลองทีมีลักษณะคดไปมา ในปี พ.ศ ทางราชการพิจารณาเห็นว่าที่ตั้งอำเภอมายอไม่เหมาะสม จึงย้ายอาคารที่ว่ากรอำเภอมายอตั้งใหม่บนเนินเขาในเขตเทศบาลตำบลมายอ และเปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอมายอ” มาจนถึงปัจจุบัน

5 แผนที่ อำเภอมายอ ต.สาคอบน ต.กระหวะ ต.กระเสาะ ต.สาคอใต้ ต.ลางา ต.ถนน
ต.เกาะจัน ต.สะกำ ต.ปานัน ต.มายอ ต.ตรัง ต.ปะโด ต.ลุโบะยิไร

6 4. กระหวะ (Krawa) 5 หมู่บ้าน 5. ลุโบะยิไร (Lubo Yirai) 8 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอมายอ  แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 13 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. มายอ (Mayo) 3 หมู่บ้าน 2. ถนน (Thanon) 4 หมู่บ้าน 3. ตรัง (Trang) 4 หมู่บ้าน 4. กระหวะ (Krawa) 5 หมู่บ้าน 5. ลุโบะยิไร (Lubo Yirai) 8 หมู่บ้าน 6. ลางา (La-nga) 7 หมู่บ้าน 7. กระเสาะ (Kra So) 5 หมู่บ้าน

7 การปกครองส่วนภูมิภาค
8. เกาะจัน (Ko Chan) 5 หมู่บ้าน 9. ปะโด (Pado) 5 หมู่บ้าน 10. สาคอบน (Sakho Bon) 3 หมู่บ้าน 11. สาคอใต้ (Sakho Tai) 4 หมู่บ้าน 12. สะกำ (Sakam) 4 หมู่บ้าน 13. ปานัน (Panan) 2 หมู่บ้าน

8 หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
แผนกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอมายอ

9 สาเหตุและวิธีการเลือกสถานที่
สอดคล้องกับสาขาวิชา ขนาดปานกลาง ความสะดวกในการเดินทาง

10 การเตรียมตัว ด้านวิชาการ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของงานท้องถิ่น
โปรแกรมคอมฯ ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ด้านอื่นๆ เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ต่างๆ

11 รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
รับหนังสือราชการจังหวัด ลงทะเบียนเลขรับ ลงทะเบียนเลขส่ง ถ่ายเอกสาร พิมพ์ปะหน้า

12 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ วิธีการและกระบวนการจัดทำแผนต่างๆ และอื่น หลักการจัดทำหนังสือราชการ เป็นต้น ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ด้านอื่นๆ ได้สัมผัสถึงระบบในสายงานตามสาขาวิชา ประสบการณ์ต่างๆ

13 ปัญหาและอุปสรรค์ - ขาดสมาธิ - ไม่รอบคอบเท่าที่ควร - ขาดทักษะการใช้คอมฯ
- ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

14 ข้อเสนอแนะ สร้างความพร้อมในทุกๆด้าน คณะควรสร้างความชัดเจนในแนวทางต่างๆ
อื่นๆ

15 ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน

16 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt รายงานการปฏิบัติงาน (สหกิจศึกษา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google