งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลตามที่ ป.ป.ช. กำหนด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง สำหรับ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สรุปประเด็นสำคัญ หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๑๔ ลง ๔ ก.ย.๕๖ ๑. มติ ครม. เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ๒. ตั้งแต่ ๑๑ ส.ค.๕๖ หน่วยงานรัฐที่ได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนขึ้นไป ให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้หน่วยงานรัฐและหน่วยในสังกัด ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (แบบตาราง ๗ แบบ) Download ได้ที่ หรือ ที่

2 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ๑. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปประเด็นสำคัญ หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๑๔ ลง ๔ ก.ย.๕๖ ๑. มติ ครม. เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ๒. ตั้งแต่ ๑๑ ส.ค.๕๖ หน่วยงานรัฐที่ได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนขึ้นไป ให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้หน่วยงานรัฐและหน่วยในสังกัด ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (แบบตาราง ๗ แบบ)

3 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ๒. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างควบคุมงาน ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง สรุปประเด็นสำคัญ หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๑๔ ลง ๔ ก.ย.๕๖ ๑. มติ ครม. เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ๒. ตั้งแต่ ๑๑ ส.ค.๕๖ หน่วยงานรัฐที่ได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนขึ้นไป ให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้หน่วยงานรัฐและหน่วยในสังกัด ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (แบบตาราง ๗ แบบ)

4 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ๓. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างออกแบบ สรุปประเด็นสำคัญ หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๑๔ ลง ๔ ก.ย.๕๖ ๑. มติ ครม. เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ๒. ตั้งแต่ ๑๑ ส.ค.๕๖ หน่วยงานรัฐที่ได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนขึ้นไป ให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้หน่วยงานรัฐและหน่วยในสังกัด ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (แบบตาราง ๗ แบบ)

5 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ๔. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา สรุปประเด็นสำคัญ หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๑๔ ลง ๔ ก.ย.๕๖ ๑. มติ ครม. เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ๒. ตั้งแต่ ๑๑ ส.ค.๕๖ หน่วยงานรัฐที่ได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนขึ้นไป ให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้หน่วยงานรัฐและหน่วยในสังกัด ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (แบบตาราง ๗ แบบ)

6 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ๕. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย สรุปประเด็นสำคัญ หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๑๔ ลง ๔ ก.ย.๕๖ ๑. มติ ครม. เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ๒. ตั้งแต่ ๑๑ ส.ค.๕๖ หน่วยงานรัฐที่ได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนขึ้นไป ให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้หน่วยงานรัฐและหน่วยในสังกัด ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (แบบตาราง ๗ แบบ)

7 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ๖. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สรุปประเด็นสำคัญ หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๑๔ ลง ๔ ก.ย.๕๖ ๑. มติ ครม. เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ๒. ตั้งแต่ ๑๑ ส.ค.๕๖ หน่วยงานรัฐที่ได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนขึ้นไป ให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้หน่วยงานรัฐและหน่วยในสังกัด ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (แบบตาราง ๗ แบบ)

8 แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
แบบฟอร์มข้อมูล ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ๗. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง สรุปประเด็นสำคัญ หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๑๔ ลง ๔ ก.ย.๕๖ ๑. มติ ครม. เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๖ เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ๒. ตั้งแต่ ๑๑ ส.ค.๕๖ หน่วยงานรัฐที่ได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนขึ้นไป ให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้หน่วยงานรัฐและหน่วยในสังกัด ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (แบบตาราง ๗ แบบ)

9

10 ตัวอย่าง ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

11 ตัวอย่าง ป.ป.ช. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวอย่าง ป.ป.ช. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 3. วันที่กำหนดราคากลาง 31 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 4. แหล งที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 4.1 บริษัท เทอรมินอล โซลูชั่น จำกัด 4.2 บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็ม จำกัด 5. รายชื่อเจ้าหนาที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 5.1 นายยุทธนา วิมลเมือง 5.2 นางสาวพิชญาภา เสือบุญทอง รายละเอียดแต่ละรายการ 1. ไมโครโฟนสำหรับหองประชุม จำนวน 7 ชุด 2. ระบบควบคุมเสียง จำนวน 1 ชุด 3. ลำโพงขยายเสียง จำนวน 1 ชุด 4. ระบบขยายเสียง จำนวน 1 ชุด 5. ไมโครโฟนไรสาย จำนวน 1 ชุด


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google