งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
เศรษฐกิจพอเพียง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระบรมราโชวาท 5 พ.ค. 2493

2 การพัฒนา “คน” เป็นตัวตั้ง ยึดหลัก
ประการแรก การพัฒนา “คน” เป็นตัวตั้ง ยึดหลัก * ผลประโยชน์ของประชาชน (ความอยู่ดีมีสุข) * การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน ผลประโยชน์ของประชาชน มองคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน หรือ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (Customer Satisfaction) แต่ธุรกิจ มองกำไรและเงินปันผลในส่วนของผู้ถือหุ้น การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน (มีการทำประชาพิจารณ์ และให้ผู้นำท้องถิ่นดำเนินการร่วมกัน)

3 ประการที่สอง ยึดหลัก : ภูมิสังคม (ลักษณะภูมิประเทศ หรือภูมิศาสตร์) ที่มีความแตกต่างในภูมิภาคและท้องถิ่น ตามสภาพแวดล้อมๆตัวคน อยู่บนพื้นฐานของภูมิประเทศทางสังคมวิทยา โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตของ “คน” ในสังคม เช่น วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อและศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในสังคม ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสภาพภูมิสังคมของคนในพื้นที่นั้นๆว่ามีปัญหาเช่นไร หรือมีความต้องการอะไร เพื่อวางแผนดำเนินการหาแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

4 การพัฒนาจาก “การพึ่งตนเอง” ให้ได้ก่อน
ประการสาม การพัฒนาจาก “การพึ่งตนเอง” ให้ได้ก่อน (เสริมสร้างความเข็มแข็งให้ตนเอง นำไปสู่ชุมชน) ยึดหลัก * รู้จักพอประมาณตน * ดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง * ทำตามลำดับขั้นตอน * รู้จักพอประมาณตน(พอมี พอกิน พอใช้) * ดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง * ทำตามลำดับขั้นตอน (มีการวางแผน ดำเนินการติดตามประเมินผล รวมถึงระบบเตือนภัย) (พัฒนาตนเองให้เข็มแข็ง แล้วจึงพัฒนาชุมชนให้แข็งแกร่งเชื่อมสู่สังคมภายนอก) “ระเบิดจากข้างใน”

5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแผน 10
(พ.ศ – 2554) ปรัชญา “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืนในที่สุด

6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแผน 10
(พ.ศ – 2554) แนวคิดหลัก แนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ พัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยให้สามารถดำรงอยู่ในประชาคมโลกอย่างมั่นคง มีเกียรติ ศักดิ์ศรี สงบสุข สันติกับนานาประเทศจำเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์และวิถีการพัฒนาประเทศในแนวทางสายกลางบนพื้นฐานความสมดุลพอดีระหว่าง”ความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองของประชาชนและชุมชนที่เป็นฐานรากของสังคมและความสมดุลในประโยชน์ของทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมกับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจและความร่วมมือเป็นพันธมิตรการพัฒนากับประเทศต่างๆของไทยในยุคโลกาภิวัตน์

7 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแผน 10
(พ.ศ – 2554) เป้าประสงค์ ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ความสมดุลของวิถีการพัฒนาให้เกิดขึ้นทุกมิติของการพัฒนาบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการเมือง รวมทั้งความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ขณะเดียวกันต้องสร้างความสมดุลของการพัฒนาระหว่างภายในประเทศกับโลกภายนอก โดยต้องรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน์

8 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแผน 10
(พ.ศ – 2554) หลักการ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ความพอเพียง มีคุณลักษณะ ๓ ประการที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเป็นระบบ ความมีเหตุผล คือ SWOT เป็นการคิดวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ย่างรอบคอบโดย”รู้เรา” ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนในการพัฒนาเรื่องใดบ้าง และรู้เท่าทันสถานการณ์โลกในยุคโลกาภิวัตน์ และ”รู้เขา”โดยเข้าใจถึงโอกาสและภัยคุกคาม ข้อดี ข้อเสียที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อที่จะเลือกรับหรือนำสิ่งที่ดีและมีความเหมาะสมมาประยุกต์ใช้และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเป็นภัยคุกคามประเทศ วิธีคิดอย่างมีเหตุผลดังกล่าวนี้ จะนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง หรือหลัก “ความพอประมาณ” คือ การรักษาสมดุลหรือความพอประมาณระหว่างความสามารถในการพึ่งพาตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกและการสร้างพันธมิตรในการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการเตรียมการจัดการความเสี่ยงด้วยระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ให้พอเพียงพร้อมรับผลกระทบและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ

9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแผน 10
(พ.ศ – 2554) เงื่อนไขพื้นฐาน จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ ในการขับเคลื่อนกระบวนการวางแผนและการพัฒนาทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามหลักการ “ความพอเพียง” จำเป็นต้องใช้ “ความรอบรู้” (การวางกลยุทธ์) จากหลักวิชาและประสบการณ์ในชีวิตซึ่งคือภูมปัญญาท้องถิ่น แล้วนำ “ความรอบคอบ” มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันรอบด้านและสอดคล้องกับการนำไปใช้ในการวางแผนและดำเนินการอย่างระมัดระวัง เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและสอดคล้องความเป็นจริงของวิถีชีวิตสังคมไทย (ติดตามประเมินผล) เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างศิลธรรมทางจิตใจของคนในชาติใน ทุกภาคส่วนและทุกระดับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นัดวิชาการและนักธุรกิจ เอกชน ให้มีจิตสำนึกใน”คุณธรรม” (Corporate Governance) มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และ ดำเนินชีวิตด้วย “ความเพียร”คือ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร มีสิติปัญญา ความรอบรู้และความรอบคอบ (Learning & Growth) อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

10 กระบวนทรรศน์การพัฒนาประเทศไทย
ในระยะ10 – 15 ปีข้างหน้า พัฒนาแบบองค์รวม โดยคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อยู่บนพื้นฐานของดุลภาพเชิงพลวัตที่เชื่อมโยงทุกมิติอย่างบูรณาการ พัฒนาแบบองค์รวม โดยคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อยู่บนพื้นฐานของดุลภาพเชิงพลวัตที่เชื่อมโยงทุกมิติอย่างบูรณาการ ทั้งมิติ ตัวคน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง ส่วนดุลยภาพ การพัฒนาระหว่างภายใน คือ ความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองของฐานราก(รากหญ้า) ของสังคมและความสมดุลในประโยชน์ของทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม กับภายนอก คือ ความสามารถใน การแข่งขันทางเศรษฐกิจและสร้างพันธมิตรการพัฒนาในโลกาภิวัตน์ โดยให้ความสำคัญของทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน ควบคู่การ เสริมสร้างวัฒนธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนและทุกระดับ โดยใช้ความรอบรู้ คุณธรรม และความเพียรในกระบวนการพัฒนาที่บนหลักการความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีให้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์

11 (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง ทุนทรัพยากร ธรรมชาติ ทุนสังคม ความมีเหตุผล ทุนเศรษฐกิจ ทุนสิ่งแวดล้อม ความพอประมาณ คน การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) ยุทธศาสตร์การสร้าง ความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรและความ หลากหลายทาง ชีวภาพและ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างระบบและ วัฒนธรรมาภิบาล และประชาธิปไตย ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพคนและสังคม แห่งศีลธรรมและ ฐานความรู้ ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชนและครือข่าย การพัฒนาใน ภูมิภาคและ ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ ไทยบนฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง ของประเทศ

12 Q/A


ดาวน์โหลด ppt เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google