งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป.ปัตตานี เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป.ปัตตานี เขต 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป.ปัตตานี เขต 2
เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย ครูอับดุลอาซิ มาปะ โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป.ปัตตานี เขต 2

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เมื่อกำหนดสถานการณ์เกี่ยวกับเวลาให้ สามารถบอกช่วงเวลากลางวัน กลางคืนได้ 2. เขียนบอกเวลาช่วงเวลากลางวัน และกลางคืนได้

3 ความคิดรวบยอด การบอกเวลาโดยใช้ภาษาเขียนบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาทีโดยเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาและเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาที การบอกเวลาโดยใช้จุด ตัวเลขหน้าจุดจะบอกเวลาเป็นนาฬิกา ตัวเลขหลังจุดบอกเวลาเป็นนาที

4 ส่วนประกอบของนาฬิกา หน้าปัดนาฬิกาที่มีตัวเลข 1 –- 12
เข็มสั้น บอกเวลาเป็น ชั่วโมง เข็มยาว บอกเวลาเป็น นาที เข็มบางเล็กๆ บอกเวลาเป็น วินาที

5 หน้าปัดนาฬิกามีตัวเลข 1 – 12 แสดงเวลาเป็นชั่วโมง
แต่ละช่วงของตัวเลขมีขีด 5 ขีด รวมมี 12 ช่วงตัวเลข มี 60 ขีด เท่ากับ 60 นาที หน่วยของเวลาเป็นชั่วโมง นาที และวินาที ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้ 60 วินาทีเป็น 1 นาที 60 นาทีเป็น 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน

6 การบอกเวลา กลางวัน เวลา 7.30 น. อ่านว่า 7 นาฬิกา 30 นาที กลางคืน
เวลา น. อ่านว่า 7 นาฬิกา 30 นาที กลางคืน เวลา น. อ่านว่า 19 นาฬิกา 30 นาที

7 คำชี้แจง 1. จงเติมเวลาที่ถูกต้อง (โดยใช้จุด)
คำชี้แจง 1. จงเติมเวลาที่ถูกต้อง (โดยใช้จุด) เวลากลางวัน อ่านว่า น. <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

8 คำชี้แจง 2. จงเติมเวลาที่ถูกต้อง (โดยใช้จุด)
คำชี้แจง 2. จงเติมเวลาที่ถูกต้อง (โดยใช้จุด) เวลากลางคืน อ่านว่า น. <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

9 คำชี้แจง 3. จงเติมเวลาที่ถูกต้อง(โดยใช้จุด)
คำชี้แจง 3. จงเติมเวลาที่ถูกต้อง(โดยใช้จุด) เวลากลางวัน อ่านว่า น. <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

10 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
เวลา 9.10 น. True False

11 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
เวลา น. True False

12 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
เวลา 13 นาฬิกา 10 น.

13 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
อับดุลตื่นนอนเวลา น. True False

14 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
อับดุลเข้านอนเวลา น. True False

15 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
30 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง กลางวัน 2 นาฬิกา 9 นาที 2 นาฬิกา 45นาที 14 นาฬิกา 9 นาที 14 นาฬิกา 45 นาที

16 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
30 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง กลางคืน 12 นาฬิกา 12 นาฬิกา 12 นาที 24 นาฬิกา 24 นาฬิกา 12 นาที

17 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
30 คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง กลางวัน 4 นาฬิกา 1 นาที 4 นาฬิกา 5 นาที 16 นาฬิกา 1 นาที 16 นาฬิกา 5 นาที

18 คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ถูกต้อง
คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ถูกต้อง ซูไรดาตื่นนอนเวลา น. อีก 15 นาทีต่อมา แดงอาบน้ำ ซูไรดาอาบน้ำเวลา

19 คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ถูกต้อง
คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ถูกต้อง ชั่วโมงเรียนตอนบ่ายเริ่มเมื่อเวลา น. หลังจาก 50 นาทีต่อมา เริ่มเรียนคณิตศาสตร์ เริ่มเรียนคณิตศาสตร์เวลา

20 คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ถูกต้อง
30 คำชี้แจง จงเติมเวลาที่ถูกต้อง “นักเรียนจะกลับถึงบ้านตอน บ่าย 4 โมง” คำว่าบ่าย 4 โมง มีความหมายตรงกับข้อใด 4 โมงเช้า 4 นาฬิกา 16 นาฬิกา 22 นาฬิกา

21 คำชี้แจง จงลากเส้นเชื่อมโยงหน้าปัดนาฬิกากับเวลา
คำชี้แจง จงลากเส้นเชื่อมโยงหน้าปัดนาฬิกากับเวลา 20 นาฬิกา 20 นาที 12 นาฬิกา 25 นาที 17 นาฬิกา 15 นาที 21 นาฬิกา 30 นาที

22

23 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป.ปัตตานี เขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google