งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานสถานการณ์ การเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานสถานการณ์ การเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานสถานการณ์ การเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางสังคม
๗ มิ.ย. ๒๕๕๓

2 วัตถุประสงค์ในการรายงานฯ
เพื่อรายงานผลการเฝ้าระวัง เพื่อเสนอข้อคิดต่อคณะกก.ของจังหวัด เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง

3 การเขียนรายงาน มีบทบาทใน การตรวจสอบ ความผิดปกติของข้อมูล ใช้นำเสนอระดับความเร่งด่วน และข้อเสนอในการหาทางออก

4 กระบวนการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
นำเข้า ข้อมูล นำเสนอ/ ตัดสินใจ ประมวลผล/ ตีความ/พยากรณ์ -แจ้งเตือน/สื่อสาร -ออกมาตรการ -กำหนดโครงการ เฝ้าระวังต่อไป ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ

5 ๒. สถานะของจังหวัด/ความจำเป็น/หลักการเหตุผล
รายงานการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมของจังหวัด เสนอ คณะกก/ทำงาน/ กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นการเฝ้าระวัง ๒. สถานะของจังหวัด/ความจำเป็น/หลักการเหตุผล

6 ๓. ปัจจัย/ข้อบ่งชี้ในการเฝ้าระวัง
๔. การเก็บข้อมูล/แหล่งที่มาของข้อมูล ๕. แผนภาพข้อมูล/ตารางข้อมูล ๖. การอ่านผลของการเฝ้าระวัง

7 ๗. ผลกระทบ/การตีความ /การประเมินสถานการณ์ /ความรุนแรง
๗. ผลกระทบ/การตีความ /การประเมินสถานการณ์ /ความรุนแรง ๘. ทางออก/แนวทางการจัดการ/มาตรการการเตือนภัย

8 ประเด็นการประชุมกลุ่ม
เขียนรายงานโดยใช้ข้อมูลในการอ่านผล หรือ กลุ่มนำมา เขียนรายงานตามแบบที่กำหนด

9 ข้อควรระวัง อย่าลืมประเด็นที่ต้องการนำเสนอ ท่านกำลังเสนอต่อใคร
อย่าใส่สี/รายละเอียดจนเกิด ความเข้าใจผิด อย่าลืมข้อเสนอเป็นทางออก

10


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานสถานการณ์ การเฝ้าระวังและเตือนภัย ทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google