งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นปี ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นปี ๒๕๕๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นปี ๒๕๕๓

2 ประวัติวิทยากร นางวรรรณดี จันทรศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางวรรรณดี จันทรศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ การศึกษา พยาบาลศาสตรบันฑิต(สภากาชาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คหกรรมศาสตรมหาบันฑิต สุโขทัยธรรมาธิราช การทำงาน การส่งเสริมสุขภาพประชากรทุกกลุ่มอายุ การอนามัยการเจริญพันธุ์ การส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน

3 ๑ อบรมแกนนำ สภาเด็กและเยาวชน ๙ จังหวัดๆละ ๖ คน
กิจกรรม ๑ อบรมแกนนำ สภาเด็กและเยาวชน ๙ จังหวัดๆละ ๖ คน

4 กิจกรรม ๒ ประกวดนวัตกรรมการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยรุ่นโดยสภาเด็กและเยาวชน

5 วัตถุประสงค์ ๑. แกนนำสภาเด็กฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น

6 วัตถุประสงค์ ๒. สร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำสภาเด็กฯในการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น

7 ๑ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ๒ การ Shopping ๓ การWalk Rally
กระบวนการเรียนรู้ ๑ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ๒ การ Shopping ๓ การWalk Rally

8 ๑ สถานการณ์ปัญหาวัยรุ่น ๒ อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
เนื้อหาการเรียนรู้ ๑ สถานการณ์ปัญหาวัยรุ่น ๒ อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ๓ พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น ๔ การให้คำปรึกษาเพื่อน

9 ๑ ในระหว่างการอบรม ๒๐๐ คะแนน ๒ การนำผลงานไปใช้และ นำเสนอ ๑๕๐ คะแนน
นวัตกรรม ๑ ในระหว่างการอบรม ๒๐๐ คะแนน ๒ การนำผลงานไปใช้และ นำเสนอ ๑๕๐ คะแนน

10 เกณฑ์การให้คะแนน

11 ระหว่างการอบรม การทำงานทีม รวม ๑๐๐ คะแนน
ความสามัคคี ๒๐ การตรงต่อเวลา ความพร้อมของทีม การเคารพกฎ กติกา มรรยาท การเสียสละ รวม ๑๐๐ คะแนน

12 ระหว่างการอบรม การสร้างนวัตกรรม รวม ๑๐๐ คะแนน
การนำความรู้ไปใช้(สอดคล้อง/ครอบคลุม) ๔๐ ผลงาน(ครบถ้วน/มีความเป็นไปได้) การนำเสนอ(ความคิดสร้างสรรค์/ง่ายต่อการนำไปใช้ ๓๐ รวม ๑๐๐ คะแนน

13 แบบฟอร์มการให้คะแนน จ การทำงานเป็นทีม ๑๐๐ ผลงาน ๔๐ รวม ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ชบ รย
การทำงานเป็นทีม ๑๐๐ การนำความรู้ไปใช้ ๔๐ ผลงาน ๔๐ การนำเสนอ ๓๐ รวม ชบ รย จบ ตร สป ฉช ปจ สก นค

14 นวัตกรรมและการนำเสนอ
เวทีการประกวด นวัตกรรมและการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน ๒๐ ปัญหา ปัจจัยควาสสำเร็จ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผลการประเมิน การนำเสนอ(ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม น่าสนใจ) ๕๐ รวม ๑๕๐ คะแนน

15 แบบฟอร์มการให้คะแนน จ นวัตกรรม ๑๐๐ การนำเสนอ ๕๐ รวม ชบ รย จบ ตร สป ฉช
นวัตกรรม ๑๐๐ การนำเสนอ ๕๐ รวม ชบ รย จบ ตร สป ฉช ปจ สก นค

16 ๓ ค่าใช้จ่าย(หลักฐานการเบิกจ่าย)
การประกวดนวัตกรรม ๑ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ๒ สถานที่ ๓ ค่าใช้จ่าย(หลักฐานการเบิกจ่าย)

17 รางวัลที่ชมเชย ๖ รางวัลๆละ ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๑ ๘,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ ๕,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ ๓,๐๐๐ บาท รางวัลที่ชมเชย ๖ รางวัลๆละ ๒,๐๐๐ บาท

18 ๑ เรื่องเล่าเช้านี้ ๒ คลิปไม่ลับ ๓ พิธีกรประจำวัน/ นันทนาการ
ภาระกิจของกลุ่ม ๑ เรื่องเล่าเช้านี้ ๒ คลิปไม่ลับ ๓ พิธีกรประจำวัน/ นันทนาการ

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นปี ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google