งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น จังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น จังหวัดจันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น จังหวัดจันทบุรี
ใส่ใจสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น จังหวัดจันทบุรี (บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงาน) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

2 สถานการณ์วัยรุ่นปัจจุบัน

3 สถานการณ์วัยรุ่นปัจจุบัน

4 สถานการณ์วัยรุ่นปัจจุบัน

5 สถานการณ์วัยรุ่นปัจจุบัน

6 สถานการณ์วัยรุ่นปัจจุบัน

7 สิ่งที่วัยรุ่นต้องการอันดับหนึ่ง คือ “ความรัก” แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง
คือ “ความรัก” แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง

8 สรุปปัญหาเด็ก และเยาวชน
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ครอบครัว ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จริยธรรม เอดส์ สรุปปัญหาเด็ก และเยาวชน ยาเสพติด โรคไม่ติดต่อ คบเพื่อน อุบัติเหตุ ติดเกมส์ โภชนาการ สื่อสิ่งยั่วยุ 8

9 วิเคราะห์ปัญหา จากการสำรวจประชากรวัยรุ่นในจังหวัดจันทบุรี
มีจำนวน 130,989 คน (รายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชน, ) พบว่าหญิงที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี ตั้งครรภ์ และมาทำคลอดต่อประชากรแสนคน ของปี 2551 และเพิ่มสูงขึ้น ในปีถัดมา

10 การขับเคลื่อน..กลไกสู่ความสำเร็จ
การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการ ครอบครัว/ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพสถานบริการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

11 กระบวนการแก้ปัญหา ดำเนินการจัดประชุม/อบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดำเนินการจัดประชุม/อบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในเรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นที่ถูกต้อง 2.สร้างความตระหนัก ทักษะต่างๆ และการมีส่วนร่วมที่จำเป็น ของการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น 3.สนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น

12 กลุ่มเป้าหมาย แกนนำเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

13 กิจกรรม 1.บรรยายพิเศษ “รู้ทันเอดส์”และสาทิต“ป้องกันได้” 2.มุมนิทรรศการ
3.แจกอุปกรณ์/เอกสาร

14 โอกาสเสี่ยงของหญิงชายในการมีเพศสัมพันธ์
อยู่กันสองต่อสอง มีโอกาสเสี่ยง ร้อยละ 100 ควรพกพา...ตัวช่วยในการป้องกัน

15 มีการขยายผลโดยจัดประชุม/อบรม แก่กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาและนอกระบบ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มีการขยายผลโดยจัดประชุม/อบรม แก่กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาและนอกระบบ ของพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จัดหางบประมาณ

16 ผลการประเมิน (ความมุ่งหวัง)
พอใจมาก-มากที่สุด 1.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการประชุม/อบรม 2.ข้อมูลรายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch) ลดลง เพิ่มขึ้น 3.แบบรายงานการวางแผนครอบครัว 4.แบบรายงานการคลอด (รง.ก-2) ลดลง 5.แบบรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ (รง.506,507) ลดลง

17 ประมวลภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น จังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google