งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Civil Engineering and Construction Management การบริหารการก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Civil Engineering and Construction Management การบริหารการก่อสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 221-481 Civil Engineering and Construction Management การบริหารการก่อสร้าง
โดย อ.ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ สาขาบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

3

4

5

6 Work Breakdown Structure
- เป็นขั้นแรกของการวางแผนงานโครงการ (ไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตาม) - จาก WBS จะนำไปสู่การวางแผนระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพงานได้อย่างชัดเจน - เนื่องจากโครงการคือ งานหลายๆงานมาประกอบกัน ดังนั้นเราจึงจัดทำ WBS ขึ้นเพื่อ ไม่ให้มองข้ามงานใดๆไป

7 ลำดับขั้นตอนของการจัดทำแผนงาน
ศึกษาแบบก่อสร้างและรายการก่อสร้าง จัดแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย จัดลำดับขั้นตอนของงานย่อย การประมาณเวลาการทำงาน

8 Work Breakdown Structure
เริ่มจากการแบ่งประเภทของงานออกเป็นหมวดหมู่ตามเนื้องานที่จะต้องทำ การแบ่งหมวดหมู่จะแบ่งออกเป็นลำดับขั้นเรื่อยๆ ตามลักษณะของงาน ถ้ามีงานย่อยก็สามารถแบ่งออกไปได้เรื่อย แต่ไม่ควรแบ่งแยกย่อยจนเกินไปจะทำให้ยากเกินไปต่อการควบคุม หลักพื้นฐานคือการแบ่งงานจนถึงงานที่มีลักษณะเดียวกันและทำไปพร้อมกัน

9 ตัวอย่าง WBS ในงานก่อสร้าง
00000 โครงการบ้านพักอาศัย 10000 การเตรียมงาน 20000 งานโครงสร้างใต้ดิน 30000 งานโครงสร้างชั้น 1 40000 งานโครงสร้างหลังคา 50000 งานระบบ

10 ตัวอย่าง WBS ในงานก่อสร้าง
20000 งานโครงสร้างใต้ดิน 21000 งานขุดดิน 22000 งานฐานราก 23000 งานคานคอดิน 24000 งานถมดิน

11 ตัวอย่าง WBS ในงานก่อสร้าง
21000 งานขุดดิน 22000 งานฐานราก 22100 ไม้แบบฐานราก 22200 ผูกเหล็กฐานราก 22300 คอนกรีตฐานราก หากงานใดไม่สามารถแบ่งออกได้อีกก็ไม่จำเป็นต้องแบ่ง หากงานใดแบ่งออกได้จึงแบ่งลงไปอีก 1 ระดับ

12 ตัวอย่าง WBS ในงานก่อสร้าง
งานฐานรากโซน 1 ไม้แบบฐานรากโซน 1 ผูกเหล็กฐานรากโซน 1 คอนกรีตฐานรากโซน 1 บางครั้งหากงานหน้ากว้าง อาจต้องแบ่งออกเป็นโซนในกรณีที่ทำงานไม่พร้อมกัน ไม่มีกฎ หรือรูปแบบมาตรฐานตายตัว แบ่งให้เหมาะสมกับขนาดโครงการ ไม่มากไป (งานเอกสารเยอะ) และไม่น้อยไป (ควบคุมงานได้ไม่ละเอียดพอ) งานฐานรากโซน 2 ไม้แบบฐานรากโซน 2 ผูกเหล็กฐานรากโซน 2 คอนกรีตฐานรากโซน 2

13 การให้รหัสงาน WBS Coding
เช่น 10000 11000 12000 เช่น A เช่น B ไม่มีรูปแบบตายตัวอักเช่นเดียวกัน แต่จะต้องระบุงานได้ ไม่ซ้ำซ้อน แสดงลำดับชั้นได้ชัดเจน แสดงสิ่งที่ต้องการระบุอย่างชัดเจน ไม่ยาวเกินไป และ ไม่สั้นจนเกินไป

14 การวางแผนแบบโครงข่าย
จากกิจกรรมก่อสร้างที่กำหนดให้วิเคราะห์กิจกรรมก่อนหน้า กิจกรรม I เป็นกิจกรรมก่อนหน้ากิจกรรมJ จำเป็นต้องทำกิจกรรม I ให้เสร็จก่อนแล้วจึงทำ J I J 14

15 วิธีหาแนวทางวิกฤติ Critical path method (CPM)
ESD (Early Start Date) วันเริ่มต้นเร็วที่สุด EFD (Early Finish Date) วันเสร็จเร็วที่สุด LSD (Late Start Date) วันเริ่มต้นช้าที่สุด LFD (Late Finish Date) วันเสร็จช้าที่สุด LS LF EF ES ES EF A Dij A Dij A Dij ระยะเวลาที่สามารถ ใช้ทำงาน A ได้ LS LF EF=ES+Dij LS=LF-Dij

16 Example C 2 E 1 ES EF A 2 B 5 G D 7 F 2 LS LF

17 Example 7 9 9 10 C 2 E 1 2 2 7 16 16 13 15 15 16 A 2 B 5 G 7 14 14 16 2 2 7 D 7 F 2 16 16 7 14 14 16

18 Schedule Development 7 9 9 10 C 2 E 1 2 2 7 16 16 13 15 15 16 A 2 B 5
2 2 7 16 16 13 15 15 16 A 2 B 5 G 7 14 14 16 2 2 7 D 7 F 2 16 16 7 14 14 16

19 Critical Path 7 9 9 10 C 2 E 1 2 2 7 16 16 13 15 15 16 A 2 B 5 G 7 14 14 16 2 2 7 D 7 F 2 16 16 7 14 14 16

20 Precedence Relationships Chart
20

21 Earliest Start / Earliest Finish – Forward Pass
90,105 105,110 149,170 170 B B 15 C C 5 E E 21 110,124 A 0,90 90,115 115,129 129,149 149,177 177 F F 25 G G 14 D D 20 H A 90 194 EARLIEST FINISH H 28 I J 120,165 149,194 194 90,120 J 45 I 30

22 Latest Start / Latest Finish – Backward Pass
149,170 173,194 105,110 90,105 B B 15 C 5 C E 21 110,115 E 95,110 129,149 90,115 115,129 149,177 129,149 90, 115 115,129 153,173 166,194 5,95 129,149 0,90 129,149 F F 25 G G 14 D 20 D 146,166 0,90 129,149 H H 28 A A 90 129,149 194 129,149 129,149 129,149 129,149 29,119 149,194 90,120 149,194 119,149 J J 45 I 30 I 22

23 วิธี CPM ใช้หาระยะเวลาดำเนินงานของโครงการที่สั้นที่สุด
เวลาที่จะช้าได้ทั้งหมด (TF: total float) คำนวณได้จากจำนวนเวลาที่เหลืออยู่ระหว่าง LF กับ EF หรือ LS กับ ES TF=LF-EF หรือ TF=LS-ES เวลาที่จะช้าได้เสรี (FF: free float) คำนวณได้จากจำนวนเวลาที่เหลืออยู่ระหว่าง ES ของงานถัดไป กับ EF ของงานนั้น FFij=ESjk-EFij 23

24 Slack Time = LS - ES = LF - EF
TF, FF คือ Slack Times Slack time แบบ TF คือเวลาที่กิจกรรมสามารถล่าช้าได้โดยไม่ทำให้โครงการล่าช้า Slack time แบบ FF คือเวลาที่กิจกรรมสามารถล่าช้าได้โดยไม่ทำให้กิจกรรมต่อไปล่าช้า Slack Time = LS - ES = LF - EF 24 24

25 Slack time Critical activities ไม่มีการล่าช้า 25 25

26 The Critical Path J 105,110 149,170 90,105 95,110 B B 15 C 5 C 110,115
173,194 E 21 E 0,90 90,115 115,129 129,149 149,177 0,90 90, 115 115,129 129,149 166,194 F 25 F G G 14 D 20 D H H 28 A 90 A 149,194 90,120 149,194 119,149 J J 45 I I 30 26

27 การวางแผนการทำงานโดยอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น
โดยทั่วไปเวลาของแต่ละกิจกรรมไม่แน่นอน หรือความถูกต้องไม่ 100% PERT (Program Evaluation and Review Technique) เป็นวิธีการที่กำหนดให้เวลาของกิจกรรมเป็นตัวแปรแบบสุ่ม(random variables) การประมาณเวลาแล้วเสร็จใช้วิธี Three Time Estimate approach 27

28 The Probability Approach – Three Time Estimates
The Three Time Estimate approach สำหรับหาเวลาของแต่ละกิจกรรม สัญลักษณ์: a = เวลาสั้นที่สุดของกิจกรรม m = เวลาที่กิจกรรมทำเสร็จบ่อยที่สุด b = เวลายาวที่สุดของกิจกรรม 28

29 The Distribution, Mean, and Standard Deviation of an Activity
ประมาณค่าเฉลี่ย mean และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation ของเวลาของกิจกรรมโดยปรับ a, m, b เป็น Beta distribution.

30 The Project Completion Time Distribution - Assumptions
สมมติฐานที่ใช้ในการหาเวลาแล้วเสร็จของโครงการคือ ให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการมีรูปแบบการกระจายตัว แบบ normal distribution Mean = Sum of mean completion times along the critical path. Variance = Sum of completion time variances along the critical path. Standard deviation = ÖVariance 30

31 The Project Completion Time Distribution
ค่าเฉลี่ยเวลาโครงการ = ผลรวมของค่าเฉลี่ยของเวลาของกิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางวิกฤติ critical path ค่าความแปรปรวน = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของเวลาของกิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางวิกฤติ critical path Standard deviation = ÖVariance 31

32 The Probability Approach
32 32

33 Finding activities’ mean and variance
mA = [76+4(86)+120]/6 = 90 sA = ( )/6 = 7.33 sA2 = (7.33)2 = 53.78 s2 33

34 ค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของเส้นทางวิกฤติ
the critical path is A - F- G - D – J. Expected completion time = mA +mF +mG +mD +mJ=194. The project variance =sA2 +sF2 +sG2 +sD2 +sJ2 = 85.66 The standard deviation = = 9.255 s2 34

35 The Probability Approach – Probabilistic analysis
The probability of completion in 194 days = 194 35

36 The Probability Approach – Probabilistic analysis
An interval in which we are reasonably sure the completion date lies is m s z 0.025 .95 m The interval is = 194 ± [175, 213] days. The probability that the completion time lies in the interval [175,213] is 0.95. 36

37 The Probability Approach – Probabilistic analysis
The probability that the completion time is longer than 210 days = X Z 194 210 1.73 ? 0.0418 .4582 37

38 The Probability Approach – Probabilistic analysis
Provide a completion time that has only 1% chance to be exceeded. X Z 194 There is 99% chance that the project is completed in days. X0 2.33 0.01 .49 P(X³X0) = 0.01, or P(Z ³ [(X0 – m)/s] = P(Z³ Z0) = .01 P(Z ³ 2.33) = 0.01; X0=m+Z0s = (9.255) = days. 38

39 The Probability Approach – Critical path spreadsheet
39

40

41


ดาวน์โหลด ppt Civil Engineering and Construction Management การบริหารการก่อสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google