งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
นโยบายนายกรัฐมนตรี การบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

2 การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมโดยคำนึงถึงหลัก “นิติธรรม” อย่าง “ทั่วถึง” ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดการป้องกันและปราบปรามปัญหาต่างๆ อย่างเร่งด่วน ดังนี้ - ปัญหายาเสพติด - การพนัน กลุ่มผู้มีอิทธิพล ปัญหาหนี้นอกระบบ - การค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี - การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือ OSCC

3 การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมและนักท่องเที่ยว
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย - จัดทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ - เพิ่มศักยภาพของการปฏิบัติงานของ สภ.ให้เป็น “One Stop Service” - พัฒนาระบบการจราจร - เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน - ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตำรวจของกลุ่มประเทศอาเซียน - เตรียมความพร้อมในการป้องกันและปรามปราม ปัญหาอาชญากรรมข้าม ชาติ การรักษาความเรียบร้อยการชุมนุมประท้วงของกลุ่มผู้ชุมนุม การดูแลสวัสดิการและขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google