งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กถ. ชั้น 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กถ. ชั้น 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กถ. ชั้น 8

2 หัวหน้านภา ศกุนตนาค ผู้ตรวจสอบภายใน กระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดการประชุม คณะทำงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่างข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง และร่างแผนปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ สมบูรณ์

3

4 ผลผลิตที่ได้จากการประชุมคณะทำงาน ร่างแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ร่างแผนปฏิบัติงาน ด้าน O, F, C จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ การปฏิบัติงานด้าน IT, การตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน, การรับและการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน, เงินทดรองราชการ, เงินยืม, เงินฝากคลัง, เงินฝากธนาคาร, การเบิกจ่ายเงิน, การควบคุมพัสดุ, การก่อหนี้ผูกพัน, หลักประกันสัญญา, ยานพาหนะ ร่างแผนปฏิบัติงาน ด้าน P จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ - โครงการก่อสร้างถนน - โครงการคลองสวย น้ำใส


ดาวน์โหลด ppt การประชุมกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กถ. ชั้น 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google