งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำไปใช้ในการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำไปใช้ในการเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วให้นักเรียนนำไปใช้ในการเรียนดังนี้

2 การนำไปใช้ในการเรียน
ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนในการสืบค้นงานและสร้างความรู้ใหม่ในการทำโครงงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

3 โดยศึกษาข้อมูลจากนักปราชญ์ท้องถิ่น แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำโครงงานสังคม และสามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

4 การจัดทำโครงงานมีประเด็นที่จะต้องศึกษาโดยก่อนทำโครงงานแต่ละกลุ่มจะต้องเลือกเรื่องที่สมาชิกในกลุ่มมีความสนใจร่วมกันก่อน แล้วจึงจะเริ่มทำโครงงานได้


ดาวน์โหลด ppt การนำไปใช้ในการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google