งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน ศาสนพิธี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน ศาสนพิธี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน ศาสนพิธี

2 ที่มาและความสำคัญ นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันศาสนามีความสำคัญต่อคนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ที่เราต้องเข้าร่วมตั้งแต่เกิดจนตาย รวมถึงแม้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้วโดยมีความเชื่อว่าบุญกุศลที่ทำเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วจะส่งผลบุญให้เขาขึ้นสวรรค์ แต่ในปัจจุบันนี้คนมักจะห่างจากวัดและไม่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาโดยคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบาก และทำพิธีก็ทำแบบง่ายๆโดยไม่คำนึงถึงพิธีกรรมที่ถูกต้อง โดยเฉพาะวัยรุ่นที่คิดว่าวัดและการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายและไม่เหมาะที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้ และเป็นสิ่งที่ไม่สนุกสนานเลย ดังนั้นจึงจัดทำโครงงานศาสนพิธีในท้องถิ่นเรื่อง งานอุทิศส่วนกุศล เพราะงานอุทิศส่วนกุศล ก็มีอยู่ในท้องถิ่นของเราอยู่แล้วและเราก็ยังสามารถร่วมพิธีได้อย่างเข้าใจและทำได้อย่างถูกต้อง เพราะเราจะสามารถดูได้จากญาติผู้ใหญ่ที่เป็นแนวทางปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมา

3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

4 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ศึกษาความเป็นเอกลักษณ์ของการทำบุญอุทิศส่วนกุศล 2. ศึกษาเกี่ยวกับศาสนพิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลของท้องถิ่นของเราให้ถูกต้อง แนวการศึกษาค้นคว้า ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา หนังสือเกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชุมสมาชิกในกลุ่มและแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบแต่ละคน 2. ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและศึกษาจากหนังสือหรือเอกสารตำราที่เกี่ยวข้อง 3. จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ – อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 4. ไปสำรวจและสัมภาษณ์ประชากรในหมู่บ้านโนนที่รู้เกี่ยวกับข้อมูลและสัมภาษณ์จาก เจ้าของงานว่ามีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไร 5. บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

6 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำโครงงาน
สรุปผลการดำเนินงาน ทำให้เรารู้เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา (งานอุทิศส่วนกุศล) รู้ถึงขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวันสุดท้ายทำให้เราสามารถนำไปปฎิบัติได้จริงและถูกต้อง  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำโครงงาน จากการสัมภาษณ์เจ้าของงาน เจ้าของงานไม่ค่อยมีเวลาให้สัมภาษณ์เท่าที่ควร เพราะต้องวุ่นอยู่กับงาน แต่พวกเราก็สามารถหาข้อมูลมาทำโครงงานได้จนสำเร็จ

7


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน ศาสนพิธี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google