งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สารเสพติด โรงเรียนวารินชำราบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

2 ยาเสพติด

3 ความหมายของสารเสพติด
สิ่งเสพติด หรือที่เรียกกันว่า "ยาเสพติด" หมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น

4 ประเภทของสารเสพติด 1. ออกฤทธิ์กดประสาท เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน เซโคบาร์บิทาล (บาร์บิทูเรต) เหล้าแห้งหรือโซโคบาล ทำให้ประสานมึนชา สมอง อารมณ์และจิตใจเฉื่อยชา

5 2. ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟทามีนหรือยาบ้า กระท่อม โคเคน มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้เกิดความตื่นตัว กระวนกระวายประสาทตื่นตัวอยู่เสมอ

6 3. ออกฤทธิ์หลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ทำให้เกิดประสาทหลอนเห็นภาพผิดไปจากปกติ

7 4. ออกฤทธิ์ผสมผสานกัน ทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาท และหลอนประสาท เช่น กัญชา

8 ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเสพสารเสพติด
1. ปัจจัยทางชีววิทยา

9 2. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม

10 3. ปัจจัยทางครอบครัว

11 4. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

12 5. ปัจจัยด้านชุมชน

13 อาการของผู้เสพสารเสพติด
1. ความประพฤติเปลี่ยนไป 2. เจ้าอารมณ์ 3. หน้าตาเฉยเมยแบบคนที่มีความทุกข์ 4. เบื่อหน่ายการงานและการเรียน 5. มีลับลมคมใน 6. ใช้เงินเปลืองผิดปกติ 7. ผอมซีด สุขภาพทรุดโทรม

14 วิธีการป้องกันการเสพสารเสพติด
1. นักเรียนมีความรู้ 2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 3. ต้องร่วมมือกับพ่อแม่โดยเข้าใจถึงภาระหน้าที่ของพ่อแม่ 4. หากสงสัยว่าเพื่อนมีอาการคล้ายคนติดสารเสพติดต้องบอกครู 5. เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างพลังใจอารมณ์

15 สถานการณ์สารเสพติดที่มี
การแพร่ระบาดในปัจจุบัน สารเสพที่ผิดกฎหมาย

16 สารเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย

17 1. ผลต่อหัวใจ 2. ผลต่อตับ 3. ผลต่อผิวหนัง 4. ผลต่อสมอง
โทษต่อร่างกาย 1. ผลต่อหัวใจ 2. ผลต่อตับ 3. ผลต่อผิวหนัง 4. ผลต่อสมอง 5. ผลต่อกระเพาะอาหาร 6. ผลต่อระบบสืบพันธุ์

18 แอลกอฮอล์ - โรคพิษสุราเรื้อรัง - โรคตับอักเสบ
โรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติด แอลกอฮอล์ - โรคพิษสุราเรื้อรัง - โรคตับอักเสบ

19 บุหรี่สร้างอันตรายแก่ผู้สูบและบุคคลรอบข้าง

20 1. โรคมะเร็งปอด 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง 4. โรคแผลในกระเพาะอาหาร 5. ผลร้ายต่อเด็กในครรภ์และอาหาร

21 ยาบ้า เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ระยะแรกจะออกฤทธิ์ทำให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ใจสั่น ประสาทตึงเครียด

22 เฮโรอีน ลักษณะของเฮโรอีน มี 2 ชนิด เฮโรอีนบริสุทธิ์และเฮโรอีนผสม
เฮโรอีน ลักษณะของเฮโรอีน มี 2 ชนิด เฮโรอีนบริสุทธิ์และเฮโรอีนผสม ทำให้ร่างกายทรุดโทรม ผอมซีด น้ำหนักตัวลดอย่างรวดเร็ว สมองเสื่อม ความจำเสื่อม ผู้ที่เสพเกินขนาดอาจถึงแก่ความตายได้

23 ปัญหาและผลกระทบ จากการใช้สารเสพติด - ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพ - ต่อเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศรวมทั้งความมั่นคง - ความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติ - ทำให้เกิดความทุกข์อย่างใหญ่หลวงในครอบครัวที่มีลูกหลานติดสารเสพติด

24 การใช้สารเสพติดในชุมชน
แนวทางการป้องกัน การใช้สารเสพติดในชุมชน 1. การสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบต่อการใช้สารเสพติด 3. พ่อแม่ผู้ปกครองควรช่วยให้วัยรุ่นยอมรับและเข้าใจตนเอง 4. โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ

25 2. รู้จักหลีกเลี่ยงการคบหาคนที่ติดสารเสพติด
ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกัน ตนเองจากการใช้สารเสพติด 1. ไม่หลงเชื่อคำชักชวน 2. รู้จักหลีกเลี่ยงการคบหาคนที่ติดสารเสพติด 3. ไม่หลงเชื่อคนแปลกหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับเรา 4. ไม่ทดลองเสพสารเสพติด

26 หมายถึงพฤติกรรมการใช้อำนาจ กำลัง หรือความ ก้าวร้าวในการตัดสินใจ
ความรุนแรง หมายถึงพฤติกรรมการใช้อำนาจ กำลัง หรือความ ก้าวร้าวในการตัดสินใจ

27 1. การอบรมเลี้ยงดูเริ่มตั้งแต่วัยทารก
แนวทางการแก้ไขปัญหา ความรุนแรง 1. การอบรมเลี้ยงดูเริ่มตั้งแต่วัยทารก 2. ต้องไม่ใช้ความรุนแรงให้เด็กเห็น 3. พ่อแม่ต้องสอนให้เด็กเรียนรู้ใน การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน

28 เลือกหนังสือ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อ ป้องกันปัญหาความรุนแรง เลือกหนังสือ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ จัดให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนอย่างสร้าง สรรค์ให้เกิดจินตนาการส่งเสริมสติ ปัญญา ความคิด และคุณธรรมจริยธรรมต่อสังคมและประเทศชาติ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google