งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ เด็กหญิง รัตนา ศรีรัตน์ ชั้นม.3/2 เลขที่4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ เด็กหญิง รัตนา ศรีรัตน์ ชั้นม.3/2 เลขที่4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ เด็กหญิง รัตนา ศรีรัตน์ ชั้นม.3/2 เลขที่4
            สารเสพติดผิดคุณธรรม ชื่อ เด็กหญิง รัตนา ศรีรัตน์ ชั้นม.3/2 เลขที่4

2 ยาเสพติด    ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมื่อนำเข้าสู่ ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธี รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง           ลักษณะสำคัญของสารเสพติด จะทำให้เกิดอาการ และอาการแสดงต่อผู้เสพ ดังนี้           ๑. เกิดอาการดื้อยา หรือต้านยา และเมื่อติดแล้ว ต้องการใช้สารนั้นในประมาณ มากขึ้น           ๒. เกิดอาการขาดยา ถอนยา หรืออยากยา เมื่อใช้สารนั้นเท่าเดิม ลดลง หรือหยุดใช้           ๓. มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจ อย่างรุนแรงตลอดเวลา           ๔. สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลง เกิดโทษต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อื่น ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ  

3 คุณธรรมสารเสพติด คุณธรรม
“คุณธรรม” คือ คุณ + ธรรมะ คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อ ตนเองและ สังคม ซึ่งรวมสรุปว่าคือ สภาพคุณงาม ความดี คุณธรรม (Virtue) แนวความคิดที่ดีเป็นตัวบังคับให้ประพฤติดี 1. สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ 2. คุณธรรม คือจริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแต่ละประเภท หากประพฤติปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ ก็จะเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผู้นั้น

4 สารเสพติดกับคุณธรรม สารเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีและผิดกฎหมายทำรายตนเองและคนในสังคม สิ่งเสพติดมีหลายชนิดแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปการเลิกสารเสพติดอาจจะอยากแต่ก็ เลิกได้เราจึงนำคุณธรรมเข้าช่วยเพราะคุณธรรมทำให้จิตใจดีคิดดีทำดีไม่นานก็เลิกติด สารเสพติดได้เอง

5 สารเสพติดผิดคุณธรรม                จากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญและต้องการ การแก้ไข อย่างจริงจังและจริงใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสกัดกั้นการแพร่ ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชน ยาเสพติดได้บั่นทอนคุณภาพของเยาวชน ไทยไปมิใช่น้อย ส่วนใหญ่เยาวชนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติดล้วนมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น ความอยากรู้อยากลอง ความต้องการเป็นที่ยอมรับ และที่สำคัญคือสภาพจิตใจของเยาวชน ที่อ่อนแอขาดที่พึ่งทางด้านจิตใจ ประกอบกับขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว ผู้ปกครองไม่ มีเวลาเอาใจใส่ สั่งสอนบุตรหลานของตนเอง จึงทำให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ อย่างง่ายดาย ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ทั้งด้านสังคม ครอบครัว อาชญากรรม ปัญหา ทางด้านสุขภาพและปัญหาคุณภาพชีวิต               

6 ที่ปรึกษาโครงงาน 1. คุณครูทัศนีย์ ไชยเจริญ 2. คุณครูศราวุธ ไชยเจริญ

7 คำคม ชีวิตจะสดใส ถ้าร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ เด็กหญิง รัตนา ศรีรัตน์ ชั้นม.3/2 เลขที่4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google