งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทและระดับ ของการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทและระดับ ของการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทและระดับ ของการสื่อสาร
ประเภทและระดับ ของการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างองค์กร การสื่อสารมวลชน

2 เกณฑ์ในการจำแนก 1. จำแนกตามกระบวนการหรือการไหล ของข่าวสาร
1. จำแนกตามกระบวนการหรือการไหล ของข่าวสาร 2. จำแนกตามภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออก 3. จำแนกตามจำนวนผู้สื่อสาร

3 กระบวนการหรือการไหล ของข่าวสาร
กระบวนการหรือการไหล ของข่าวสาร การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)

4 ภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออก
การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Non-Verbal Communication)

5 จำนวนผู้สื่อสาร การสื่อสารส่วนบุคคล (Intrapersonal Communication)
การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)

6 การสื่อสารภายในตัวบุคคล
หมายถึง การสื่อสารที่บุคคลเดียวเป็นทั้งผู้ส่งสาร และผู้รับสาร เช่นการคิดอยู่คนเดียว การอ่านหนังสืออยู่คนเดียว การพูดกับตัวเอง

7 การสื่อสารระหว่างบุคคล
หมายถึง การสื่อสารที่มีบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป สื่อสารกันโดยเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับสลับกันไป มองเห็นหน้าตากัน และพูดกันได้อย่างทั่วถึง การสื่อสารประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารในลักษณะกลุ่มย่อย ที่ทุกคนสามารถได้แลกเปลี่ยนสารกันได้โดยตรง

8 เช่น การพูดคุยกัน การสอนหนังสือในกลุ่มย่อย การประชุมกลุ่มย่อย การเขียนจดหมายโต้ตอบกัน เป็นต้น

9 การสื่อสารกลุ่มใหญ่ หมายถึง การสื่อสารระหว่างคนจำนวนมาก ไม่อาจมองเห็นหน้าตาได้อย่างทั่วถึง สมาชิกในกลุ่มไม่สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสาร และผู้รับสารกันได้ทุกคน เพราะมีระเบียบวินัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และจำนวนสมาชิกก็มากเกินไป

10 เช่น การบรรยายในที่ประชุม การสอนหนังสือในห้องเรียน การกล่าวคำปราศรัย การพูดหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น

11 การสื่อสารองค์การ เป็นการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน หรือหน่วยงานกับบุคคล โดยเนื้อหาของสาร และวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจ และงานขององค์การ หรือหน่วยงานเท่านั้น เช่น การสื่อสารในบริษัท การสื่อสารในหน่วยราชการ การสื่อสารในโรงงานอุตสาหกรรม เป็น ต้น

12 การสื่อสารมวลชน หมายถึงการสื่อสารที่มีไปยังประชาชนจำนวนมากในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งประชาชนจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไป เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องอาศัยสื่อเป็นสื่อมวลชนซึ่งมีอยู่ ๔ ชนิด ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

13 การสื่อสารด้วยเสียงหรือการพูด
ผู้พูดควรสร้างบรรยากาศในการพูด โดยยกตัวอย่างประกอบการพูด เพื่อสร้างความสนใจ หลีกเลี่ยงการถ่อมตัวจนมากเกินไป หรือตำหนิผู้ฟัง สถานที่ หรือกล่าวถึงบุคคลอื่น

14 ไม่ควรแสดงอารมณ์โกรธ  หรือไม่พอใจผู้ฟังโดยเด็ดขาด
ใช้ภาษาง่าย ๆ แต่สุภาพ ควรมีอารมณ์ขันขณะพูด

15 การสื่อสารด้วยคำหรือการเขียน
มีความชัดเจน (Clarity) มีความสมบูรณ์ (Completeness) มีความรัดกุมและเข้าใจง่าย (Conciseness) ระลึกถึงผู้อ่าน (Consideration)

16 มีความสุภาพ (Courtesy)
มีความถูกต้อง (Correct) ข้อเท็จจริง (Concreteness)


ดาวน์โหลด ppt ประเภทและระดับ ของการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google