งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดต่อสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดต่อสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดต่อสื่อสาร

2 การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การส่งข่าวสารจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง หรือจากผู้ส่งไปยังผู้รับ กระบวนการในการส่งหรือการถ่ายทอดจะต้องอาศัยช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ถึงผู้รับอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

3 การติดต่อสื่อสารต้องพิจารณา 3 ประการ คือ
1.สื่อในการติดต่อ - วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือบันทึก 2.เครือข่ายหรือช่องทางการศึกษา – วิทยุใช้คลื่นไหน โทรทัศน์ใช้ช่องไหน

4 3.กระบวนการ - คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ การติดต่อสื่อหมายถึงผู้ส่งต้องการส่งข่าวสารไปยังผู้รับ เมื่อผู้รับได้รับข่าวสารถูกต้องตามความต้องการของผู้ส่ง จึงถือว่าเป็นความสำเร็จ

5 ลักษณะทั่วไปของการติดต่อสื่อสาร
1.การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันและการติดต่อดำเนินการขององค์การ 2.กระบวนการในการติดต่อสื่อสารประกอบด้วย ผู้ส่ง-การถ่ายทอด-ช่องทางหรือวิธีการถ่ายทอด-ผู้รับ

6 3.สิ่งจูงใจในการติดต่อสื่อสาร เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากเพราะเรื่องดังกล่าวหมายถึง ความไม่แน่นอน การรวบรวมข่าวสาร การย้ำเพื่อให้เกิดความเชื่อถือ

7 4.ตัวข่าวสารมีทั้งเป็นตัวอักษรและคำพูด หรืออาจทั้งสองอย่างผสมกันก็ได้
5.การติดต่อสื่อสารอาจทำได้หลายแบบด้วยกัน คือ พูดและเขียน และที่ได้ผลมากที่สุดคือต้องทั้งพูดและเขียนผสมกัน

8 6.อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารมีหลายอย่างด้วยกัน
อาจถูกขัดขวางรบกวน(เช่น คลื่นวิทยุ) ข่าวสารไม่ถึงผู้รับ(เช่นไปรษณีย์) ผู้รับแปลความผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณ์ของผู้ส่ง ทำให้สื่อความหมายผิดไป

9 กระบวนการในการติดต่อสื่อสาร
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ อะไรเป็นสื่อ ช่องทาง

10 อุปสรรคและเครื่องกีดขวางการติดต่อสื่อสาร
1.ขีดความสามารถของผู้รับ ในการรับและเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง

11 2.เสียงหรือถูกคลื่นรบกวน
3.เข้าใจสมมติฐานไม่ตรงกัน ส่วนมากได้แก่ความหมายของคำ

12 รูปแบบของการติดต่อสื่อสาร
1.การติดต่อสื่อสารทางเดียว(One-Way Communication) การติดต่อสื่อสารมักจะมาจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง

13 2.การติดต่อสื่อสารทั้งคู่
(Two-Way Communication) การติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสามารถติดต่อกับผู้บังคับบัญชาได้

14 ช่องทางหรือเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร
แบบดาว แบบรูปตัววาย แบบลูกโซ่ แบบวงกลม แบบปิด

15 แบบดาว

16 แบบรูปตัววาย

17 แบบลูกโซ่

18 แบบวงกลม

19 แบบเปิด

20 รูปแบบมีขั้นตอน (Hierachy) มีความเป็นระเบียบแต่อาจล่าช้า
ข้อดีและข้อเสีย รูปแบบมีขั้นตอน (Hierachy) มีความเป็นระเบียบแต่อาจล่าช้า ระบบเปิดสร้างขวัญ(morale) ในการทำงานได้ดี

21 3. ระบบเปิดช่วยให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า
4. ระบบเปิดมีอิสรภาพและความรับผิดชอบตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้ดีกว่า 5.ระบบปิดสร้างความพอใจให้กับผู้บริหารได้ดีกว่า

22 โครงสร้างองค์การ และการติดต่อสื่อสาร

23 การติดต่อสื่อสารแนวดิ่ง
การติดต่อสื่อสารแนวนอน

24 การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ
ความสำเร็จในการทำงาน อยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหารบ้าง ที่สนามกีฬาบ้าง ซึ่งหมายความว่าการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการนั้นอาจได้รับความสำเร็จดีกว่าในวัฒนธรรมของไทย


ดาวน์โหลด ppt การติดต่อสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google