งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการจัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการจัดการความรู้
ของกรมปศุสัตว์

2 องค์กรนำการปศุสัตว์ไทย สู่ตลาดโลก
องค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก องค์กรนำการปศุสัตว์ไทย สู่ตลาดโลก PRODUCTIVITY SPEED IMAGE PRICE COST VARIETY BALANCE ความ สามารถทางการแข่งขัน องค์กรนำการปศุสัตว์ไทย สู่ตลาดโลก วิสัยทัศน์กรมปศุสัตว์ ความ เพียงพอ ความ มีคุณภาพ DEMAND = SUPPLY STANDARD & HYGIENE

3 การเงิน การคลัง การพัสดุ
PROCESS OUTPUT OUTCOME INPUT คิดร่วมกันบูรณาการ จัดการปัจจัย การผลิต จัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต ผลิตและ แปรรูป ควบคุม/บริการ การ ตลาด ผลผลิต ผลลัพธ์ การเงิน การคลัง การพัสดุ โรค ระบบการผลิต แผน R&Dออก แบบ พันธุ์สัตว์ ผลิต Stock การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด สินค้า ปศุสัตว์มีคุณภาพ/ ปลอดภัย/ปริมาณเพียงพอ/ เป็นที่วางใจของผู้บริโภค/ เกษตรกรเบิกบาน/ราชการ สุขใจ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ผลิต Mass แปรรูป การบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม พัฒนาผลิต ภัณฑ์ การจัดการด้านกฎหมาย นิติกรรม และสิทธิประโยชน์ขององค์การ วัคซีน& เวชภัณฑ์ จัดการโรคระดับ พื้นที่ การพัฒนาองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้ ดูแลราคาผลิตผล ตรวจวินิจฉัย รับรองสุขภาพ/ปลอดโรค เฝ้าระวังคุณภาพ จัดการสุขภาพสัตว์ ช่องทาง การจัดจำหน่าย ตรวจวิ เคราะห์ รับรองมาตร ฐาน พัฒนา/ ส่งเสริม/ บริการ/ แก้ไข การจัดการฟาร์ม สื่อสารการ ตลาด การพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร ผู้ประกอบการ แผนการดำเนินงาน ที่บูรณาการ ปัจจัยการผลิตที่ตอบสนองเป้าหมายอย่างสอดคล้อง สภาพแวดล้อม การผลิตที่เอื้อต่อการผลิต สินค้าปศุสัตว์ การผลิตมี Productivity ถูกสุขอนามัย สินค้าและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ การตลาด นำการผลิต ประสิทธิผลคุณภาพประสิทธิภาพ ยั่งยืน

4 กระบวนการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์น้ำนมของกรมปศุสัตว์
OUTPUT OUTCOME INPUT คิดร่วมกันบูรณาการ จัดการปัจจัย การผลิต จัดการระบบการผลิต ผลผลิตและ แปรรูป ควบคุม/ บริการ การ ตลาด ผลผลิต ผลลัพธ์ พันธุ์สัตว์ แผน R&Dออก แบบ บริการ ผสมเทียม การตลาด โรค/ จัดการสุขภาพ สัตว์ น้ำนมมีคุณภาพ/ ปลอดภัย/ปริมาณเพียงพอ/ เป็นที่วางใจของผู้บริโภค/ เกษตรกรเบิกบาน/ราชการ สุขใจ น้ำเชื้อ/ตัวอ่อน ตรวจวินิจฉัย/ทดสอบโรค รับรองสุขภาพ/ปลอด โรค บริการ สุขภาพสัตว์ ในพื้นที่ พัฒนา ผลิต ภัณฑ์ น้ำนม ดิบ แปรรูป ควบคุม/ป้องกัน/ เฝ้าระวัง โรค พืชอาหารสัตว์ เฝ้าระวังคุณภาพนม ดูแลราคาผลิตผล อาหารสัตว์ การจัดการฟาร์ม ตรวจวิเคราะห์ รับรองมาตร ฐาน พัฒนา- ส่งเสริม/ บริการ- แก้ไข ช่องทาง การจัดจำหน่าย การพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร ผู้ประกอบการ วัคซีน& เวชภัณฑ์ สื่อสารการ ตลาด แผนการดำเนินงาน ที่บูรณาการ ปัจจัยการผลิตที่ตอบสนองเป้าหมายอย่างสอดคล้อง สภาพแวดล้อม การผลิตที่เอื้อต่อการผลิต สินค้าปศุสัตว์ การผลิตมี Productivity ถูกสุขอนามัย สินค้าและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ การตลาด นำการผลิต ประสิทธิผลคุณภาพประสิทธิภาพ ยั่งยืน

5 การเงิน การคลัง การพัสดุ
PROCESS OUTPUT OUTCOME INPUT คิดร่วมกันบูรณาการ จัดการปัจจัย การผลิต จัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต ผลิตและ แปรรูป ควบคุม/บริการ การ ตลาด ผลผลิต ผลลัพธ์ CLEAN โรคในพื้นที่ SET ฟาร์ม COACH คน แผน R&Dออก แบบ พันธุ์สัตว์ ผลิต Stock การตลาด น้ำนมมีคุณภาพ/ ปลอดภัย/ปริมาณเพียงพอ/ เป็นที่วางใจของผู้บริโภค/ เกษตรกรเบิกบาน/ราชการ สุขใจ โรค ระบบการผลิต พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ผลิต Mass แปรรูป พัฒนาผลิต ภัณฑ์ วัคซีน& เวชภัณฑ์ จัดการโรคระดับ พื้นที่ ดูแลราคาผลิตผล ตรวจวินิจฉัย รับรองสุขภาพ/ปลอดโรค เฝ้าระวังคุณภาพ การเงิน การคลัง การพัสดุ จัดการสุขภาพสัตว์ ช่องทาง การจัดจำหน่าย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจวิ เคราะห์ รับรองมาตร ฐาน พัฒนา/ ส่งเสริม/ บริการ/ แก้ไข การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการฟาร์ม สื่อสารการ ตลาด การบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร ผู้ประกอบการ การจัดการด้านกฎหมาย นิติกรรม และสิทธิประโยชน์ขององค์การ การพัฒนาองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้ แผนการดำเนินงาน ที่บูรณาการ ปัจจัยการผลิตที่ตอบสนองเป้าหมายอย่างสอดคล้อง สภาพแวดล้อม การผลิตที่เอื้อต่อการผลิต สินค้าปศุสัตว์ การผลิตมี Productivity ถูกสุขอนามัย สินค้าและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ การตลาด นำการผลิต ประสิทธิผลคุณภาพประสิทธิภาพ ยั่งยืน

6 สทป. กบส.

7 ระดับ 1 Value Creation & Supporting Process และการเชื่อมโยงกับภายนอก
เกษตรกร กผง./กค./กกจ. กอส. ปศจ./สพท./กบส./สทป. วิจัยด้านอาหารสัตว์ เพิ่มประสิทธิ ภาพและ ลดต้นทุน การผลิตสัตว์ แนะนำ/ส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ เสบียงสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกร แผนงาน/งบประมาณ/บริหารบุคคล เมล็ดพันธุ์/หน่อพันธุ์ สร้างแปลงหญ้า พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ บริการวิเคราะห์อาหารสัตว์

8 วางแผน เครือข่าย ป้องกัน เฝ้าระวัง
ฉีดวัคซิน/ทดสอบโรค

9 สตส.

10 !

11 อาหารสัตว์ควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ปลอดภัยตามมาตรฐาน
ขอรับรอง GMP/ HACCP การควบคุมตามกฎหมาย การขอใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน เก็บตัวอย่าง/ตรวจ เฝ้าระวัง/ติดตาม ใช่ การรับรอง GMP/HACCP อาหารสัตว์ปลอดภัยตามมาตรฐาน ฟาร์ม

12 การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ / น้ำนม มาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ฟาร์มโคนม การขอรับรอง มาตรฐานฟาร์มโคนม ไม่ สพท. ใช่ สตส. การรับรองมาตรฐานฟาร์ม การรับรองครั้งแรก การตรวจติดตาม การต่ออายุ การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ / น้ำนม การรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ -เก็บตัวอย่าง มาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โรงงานผลิตภัณฑ์นม

13 แผนผังขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ผู้ประกอบการ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม “ มาตรฐานฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ สำหรับ ผู้ประกอบการ ” สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ฝึกอบรมผู้ประกอบการ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความประสงค์ขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ยื่นคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ( ม.ฐ.ฟ. 1) หรือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ( ม.ฐ.ฟ. 2 ) แก้ไขเอกสาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ ไม่ผ่าน ผ่าน ต่อหน้า 2

14 แผนผังขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ต่อ)
ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ ผ่าน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด คณะผู้ตรวจรับรอง ตรวจประเมินฟาร์ม ไม่ผ่าน ผ่าน ผู้ประกอบการ คณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พิจารณาตัดสินให้การรับรอง แก้ไขข้อบกพร่อง มติให้การรับรอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รายงานผลสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการ

15

16 ขั้นตอนการขอ-ออกใบรับรอง
Work Flow ขั้นตอนการขอ-ออกใบรับรอง

17 การรับรองฟาร์มปลอดโรค
การวางแผน การรับรองฟาร์มปลอดโรค การควบคุมโรค

18

19

20

21 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google