งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/ สิงหาคม สิงหาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/ สิงหาคม สิงหาคม 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2556 21 สิงหาคม 2556 - 23 สิงหาคม 2556

2 ความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย...นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

3 กรมปศุสัตว์ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย 6 ฉบับ ดังนี้
กรมปศุสัตว์ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย 6 ฉบับ ดังนี้ ร่าง พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่าง พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ร่าง พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ร่าง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... ร่างพระบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. ....

4 สถานะของร่างกฎหมาย ที่ ชื่อกฎหมาย สถานะของกฎหมาย 1.
ร่างพระราชบัญญัติ-สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอเสนอโปรดเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย

5 สถานะของร่างกฎหมาย ที่ ชื่อกฎหมาย สถานะของกฎหมาย 2.
ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ สภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ อยู่ในชั้นการพิจารณาเสนอสภาผู้แทนราษฎร ในวาระ 2 และวาระ 3

6 สถานะของร่างกฎหมาย ที่ ชื่อกฎหมาย สถานะของกฎหมาย 3.
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ อยู่ในชั้นการพิจารณาเสนอสภาผู้แทนราษฎร ในวาระ 2 และวาระ 3

7 สถานะของร่างกฎหมาย ที่ ชื่อกฎหมาย สถานะของกฎหมาย 4.
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. .... ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ สภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ อยู่ในชั้นการพิจารณาเสนอสภาผู้แทนราษฎร ในวาระ 2 และวาระ 3

8 สถานะของร่างกฎหมาย ที่ ชื่อเรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการ 5.
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเรียงตามมาตรา

9 สถานะของร่างกฎหมาย ที่ ชื่อเรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการ 6.
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. .... สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์พิจารณาเสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอตั้งเงินกองทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง ก่อนเสนอ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/ สิงหาคม สิงหาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google