งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสอนรายวิชา (Lesson Plan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสอนรายวิชา (Lesson Plan)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสอนรายวิชา (Lesson Plan)
รหัสวิชา รายวิชา หลักการมัคคุเทศก์ (Principles of Tour Guide) ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มนัสสินี บุญทำดี

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความหมาย และความสำคัญของมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การประยุกต์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และกฎหมายไทย ในงานมัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักการจัดนำเที่ยว การเขียนรายการนำเที่ยว การวางแผนรูปแบบการนำเที่ยวและการจัดการนันทนาการ คุณสมบัติ ภาระหน้าที่ จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ มีการศึกษานอกสถานที่

3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
อธิบายความหมายและความสำคัญของมัคคุเทศก์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ อธิบายบทบาทหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ อธิบายหลักการจัดนำเที่ยว การเขียนรายการนำเที่ยว การวางแผนรูปแบบการนำเที่ยวได้ อธิบายการวางแผนรูปแบบรายการนำเที่ยวและหลักการจัดนันทนาการสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้

4 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (ต่อ)
อธิบายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาติต่าง ๆ ได้ อธิบายบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ได้ อธิบายคุณสมบัติ มารยาท จรรยาบรรณ และการวางตัวของมัคคุเทศก์ได้ สามารถปฏิบัติทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ได้ อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในการจัดนำเที่ยวได้

5 รายละเอียดของหัวข้อที่สอน
สัปดาห์ที่ 1 แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ / มอบหมาย งานกลุ่ม อ.มนัสสินี สัปดาห์ที่ 2 คุณสมบัติ มารยาท จรรยาบรรณ และการวางตัวของ มัคคุเทศก์ อ.มนัสสินี สัปดาห์ที่ 3 คุณสมบัติ มารยาท จรรยาบรรณ และการวางตัวของ มัคคุเทศก์ (ต่อ) / บทบาท หน้าที่ ความสามารถใน การเป็นผู้นำเที่ยว อ.มนัสสินี สัปดาห์ที่ 4 วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ อ.ดร.พิทักษ์

6 รายละเอียดของหัวข้อที่สอน (ต่อ)
สัปดาห์ที่ 5 หน้าที่ของผู้นำทัวร์ / ฝึกการพูดหน้าชั้นเรียน อ.มนัสสินี สัปดาห์ที่ 6 บทบาทของมัคคุเทศก์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อ.มนัสสินี สัปดาห์ที่ 7 สอบย่อย 10% การวางแผน การเขียนรายการนำเที่ยว และการแก้ไข ปัญหาในการนำเที่ยว / เขียนรายการนำเที่ยว อ.มนัสสินี สัปดาห์ที่ 8 นำเสนองานกลุ่ม 20 %

7 รายละเอียดของหัวข้อที่สอน (ต่อ)
สัปดาห์ที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับมัคคุเทศก์ อ.พรนรินทร์ สัปดาห์ที่ 10 สอบย่อย 10% ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับมัคคุเทศก์ (ต่อ) อ.พรนรินทร์ สัปดาห์ที่ 11 มัคคุเทศก์กับนักท่องเที่ยว อ.พิเศษ / อ.มนัสสินี สัปดาห์ที่ 12 ความรู้เรื่องไทยสำหรับมัคคุเทศก์ ทัศนศึกษานอกสถานที่ รายงาน อ.พิเศษ / อ.มนัสสินี

8 สัปดาห์ที่ 13 ความรู้เรื่องไทยสำหรับมัคคุเทศก์ (ต่อ) ทัศนศึกษา
นอกสถานที่ รายงาน อ.พิเศษ / อ.มนัสสินี สัปดาห์ที่ 14 หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ อ.มนัสสินี สัปดาห์ที่ 15 จัดนำเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่กำหนดให้ และ (สอบความถนัดทางวิชามัคคุเทศก์) โดยแสดงบทบาท สมมติ 20 % สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค 30 %

9 อาจารย์มนัสสินี บุญทำดี ประสบการณ์การเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มนัสสินี บุญทำดี ประสบการณ์การเรียนรู้ บรรยายทั้งหมด ชั่วโมง 2. การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ชั่วโมง ทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั่วโมง (โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม)

10 วิธีการวัดและประเมินผล
การวัดผล สอบปลายภาค ร้อยละ 30 สอบย่อย (2 ครั้ง) ร้อยละ 20 งานเดี่ยว (วางแผนและเขียนรายการนำเที่ยว) ร้อยละ งานเดี่ยว (สอบความถนัดทางวิชามัคคุเทศก์) ร้อยละ งานกลุ่ม (รายงานและนำเสนอผลงาน) ร้อยละ 20 ความสนใจในการเรียน ร้อยละ

11 การประเมินผล การประเมินผล พิจารณาจากระดับคะแนนอิงกลุ่มเรียนและจัดลำดับคะแนนโดยคะแนน ที่ต่ำกว่า 50 % ปรับเป็นตก โดยหาอันตรภาคชั้น

12 หนังสืออ้างอิง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2545). คู่มือมัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร: บ้านไมตรีพับลิชชิ่ง. กุลวรา สุวรรณพิมพ์, ดร. (2542). หลักการมัคคุเทศก์. พิมพ์ครั้งที่ 4, ภูเก็ต: สถาบันราชภัฏภูเก็ต. ฉันทัช วรรณถนอม. (2546). หลักการมัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. บุบผา คุมมานนท์. (2528). หลักการมัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.

13 หนังสืออ้างอิง ไพฑูรย์ พงศะบุตร และ วิลาวงศ์ พงศะบุตร. (2542) คู่มือการอบรม มัคคุเทศก์. พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สุภาพร มากแจ้ง.(2539). หลักมัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ครั้ง ที่ 2, สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2541). คู่มือมัคคุเทศก์. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. Mancini, M” (2001). Conducting Tours. 3rd Ed., Albany, NY: Delmar


ดาวน์โหลด ppt แผนการสอนรายวิชา (Lesson Plan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google