งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบคัดเลือกตาม ว 34.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบคัดเลือกตาม ว 34."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบคัดเลือกตาม ว 34

2 หลักเกณฑ์ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006 / ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ทุกสายงานให้ใช้ การคัดเลือกโดย วิธีการสอบ หรือการประเมินผลงาน หรือการทดลองปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วิธี

3 การคัดเลือกโดยวิธีการสอบ
การสอบให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร / ว 24 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน เรื่อง หลักสูตรและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับ การสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

4 ตำแหน่งที่คัดเลือกโดยวิธีการสอบ ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่สถิติ และเจ้าพนักงานสถิติ โดยกำหนดให้ทำการทดสอบเฉพาะความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ทักษะความสามารถที่เกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้น โดยวิธีการสอบข้อเขียน

5 ขั้นตอนการดำเนินการสอบคัดเลือก
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก โดย รธร. เป็นประธานกรรมการ ผส.พบ.เป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ แจ้งสำนัก / กอง และเผยแพร่ใน Home page ของสพบ. 2. จัดทำประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ

6 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบคัดเลือก และกรรมการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
กรรมการออกข้อสอบคัดเลือก แต่งตั้งจากผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก กรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกองเจ้าสังกัด เป็นกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 4. ดำเนินการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ

7 5. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก  ใบสมัครสอบคัดเลือก  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง แจ้งสำนัก / กอง และเผยแพร่ใน Home page ของสพบ. 6. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 7. ดำเนินการสอบคัดเลือก  โดยวิธีสอบข้อเขียน วิชาความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

8 8. จัดทำประกาศผลการสอบคัดเลือก
เกณฑ์การตัดสินผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีเรียงตามลำดับตัวอักษร แจ้งสำนัก / กอง และเผยแพร่ใน Home page ของสพบ. 9. เบิกเงินรางวัลกรรมการ  ข้อสอบอัตนัย ค่าออกและตรวจข้อสอบ ระดับ 3 – 5 วิชาละไม่เกิน 15 บาท ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน (นับจำนวนผู้เข้าสอบจริง / กรรมการได้รับเงินรางวัลไม่ถึง บาท ให้ได้รับ 300 บาท)

9 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกตาม ว 34 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก 2. จัดทำประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบคัดเลือก และกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

10 5. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
4. ดำเนินการรับสมัคร 5. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 6. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

11 7. ดำเนินการสอบคัดเลือก
8. จัดทำประกาศผลการสอบคัดเลือก 9. เบิกเงินรางวัลกรรมการ

12 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร1006 / ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร / ว 24 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน เรื่อง หลักสูตรและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

13 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502 / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ


ดาวน์โหลด ppt การสอบคัดเลือกตาม ว 34.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google