งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Unit 8 What Did They Say? M.5. Unit 8 What Did They Say? M.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Unit 8 What Did They Say? M.5. Unit 8 What Did They Say? M.5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Unit 8 What Did They Say? M.5

3 บอกข้อมูลที่ฟังจากการสนทนาระหว่างพนักงานบริษัทท่องเที่ยวกับลูกค้า
What you will learn and do in this unit. บอกข้อมูลที่ฟังจากการสนทนาระหว่างพนักงานบริษัทท่องเที่ยวกับลูกค้า 2. อ่านออกเสียงและเข้าใจบันทึกข้อความจากเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ 3. พูดเล่าบันทึกข้อความในเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ของตน 4. เขียนบันทึกสั้น ๆ ถึงสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อน 5. ทำโครงงานเขียนหรือพูดบันทึกข้อความในเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติและพูดนำเสนอในชั้นเรียน

4

5 What kind of speech are the following sentences?

6 “I met a wonderful girl.”

7 Answer: Direct Speech

8 “What Did They Say?” When might a person ask this question?

9 การพูดรายงานคำพูดของผู้อื่นนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายหลังจากเวลาผ่านไปแล้ว การรายงานคำพูดจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยเปลี่ยนจากรูปปัจจุบันเป็นรูปอดีต

10 Look at the pictures. New Language (page 56)
“I met a wonderful girl.” (Past tense) He said he had met a wonderful girl. (Past perfect tense)

11 A: Practice page 56 Read the speech in each bubble.

12

13 I don’t want any dessert, thanks.
1. This is Kate. Paula and I are having a soda at East Side Café. 2. I don’t want any dessert, thanks.

14 I’ve been waiting for my order for ten minutes.
3. I’ve been waiting for my order for ten minutes. 4. It’s almost ready.

15 Sarah, I’m going to pick you up at eight tonight.
5. Sarah, I’m going to pick you up at eight tonight. 6. I’ll see you tomorrow. Bye.

16 This is Kate. Paula and I are having a soda at East Side Café.
Direct Speech Indirect Speech or Reported Speech 1. This is Kate. Paula and I are having a soda at East Side Café. Kate said she and Paula were having a drink at East Side Café.

17 The woman at the table said she didn’t want any dessert.
Direct Speech Indirect Speech or Reported Speech I don’t want any dessert, thanks. 2. The woman at the table said she didn’t want any dessert.

18 I’ve been waiting for my order for ten minutes.
Direct Speech Indirect Speech or Reported Speech I’ve been waiting for my order for ten minutes. 3. The man at the counter said he had been waiting for a long time.

19 The attendant answered the
Direct Speech Indirect Speech or Reported Speech It’s almost ready. 4. The attendant answered the order was almost ready.

20 Sarah’s friend said he was going to pick her up at eight that night.
Direct Speech Indirect Speech or Reported Speech 5. Sarah, I’m going to pick you up at eight tonight. Sarah’s friend said he was going to pick her up at eight that night.

21 The girl told her boyfriend she would see him the next day.
Direct Speech Indirect Speech or Reported Speech I’ll see you tomorrow. Bye. 6. The girl told her boyfriend she would see him the next day.

22 Check your answers one more time.

23 c e b a f d

24 Conversation (page 56)

25

26 Look at the picture on page 57 and then answer the questions.
Where do you think this place is? Who are these two women?

27 Is the standing woman happy?
Guess what she is saying?

28 She had to call a taxi. They hadn’t received her reservation. The reception clerk helped her. It was crowded and polluted. She should check the places herself before she sells the tour packages.

29 Someone will be at the airport with a sign.
The hotel has a shuttle free of charge. Present the voucher to the hotel. The accommodation and breakfast are paid for. Charge them to the room. Fabulous, white sand, crystal clear water. Cool, not rainy.

30 Grammar: Reported Speech
(page 58) In reported speech, the verbs in the present usually change to a past form.

31

32 Use say or tell to report what the person said.

33 Simple Present Past Simple I’m sixteen years old. Eliza said (that) she was sixteen years old.

34 He said (that) he had two sisters.
Simple Present Past Simple I have two sisters. He said (that) he had two sisters.

35 I live with my grandmother.
Simple Present Past Simple I live with my grandmother. Rachel told us (that) she lived with her grandmother.

36 Derek told me (that) he was studying law.
Present Progressive Past Progressive I’m studying law. Derek told me (that) he was studying law.

37 Beatrice said she had gone out
Simple Past Past Perfect I went out with Will. Beatrice said she had gone out with Will.

38 he had already finished.
Present Perfect Past Perfect I’ve already finished. He said he had already finished.

39 Present Perfect Progressive Past Perfect Progressive
I’ve been waiting for an hour. She said she had been waiting for an hour.

40 Future with be going to I’m going to the mall after lunch.
He said he was going to the mall after lunch.

41 She said she would see him later.
Future with will would I’ll see you later. She said she would see him later.

42 Can Could I can’t come to the party.
He said he couldn’t come to the party

43 She said she had to go to the dentist.
Must Had to I must go to the dentist. She said she had to go to the dentist.

44 now then last (year) the previous (year) yesterday the previous day

45 tomorrow the next day or the following day

46 the day after tomorrow in two days the following week next week

47 Language in Context: A (page 59)

48 he needed new sneakers. he hadn’t heard the beep. he had to arrive at work on time. had never seen that woman before. she was going to hurt herself.

49 Language in Context: B Reported speech Direct speech (page 59)

50 “Elaine, I have to work late at the office tonight.”
“Julia, this is Jason. I will pick you up at eight o’clock.” “Elaine, this is Pam. I can’t come to play brigde tomorrow.” “George, this is Ben. I’m going to come by to show you my new scooter tonight.” “This is the TV repair shop. The TV set is ready”

51 answering machines How have answering machines affected people’s lives, both in positive and negative ways?

52 Reading: (page 60)

53 You Have Reached the Number You Dialed: Funny Answering Machine Messages

54

55 About the Reading: A (page 61)

56 had bought the machine at the garage sale.
didn’t return the call, the machine didn’t work. take briefly about his/her childhood. you hadn’t lent him enough money. all messages would be deleted.

57 About the Reading: B (page 61)

58 The refrigerator. Because the answering machine is broken.
Credit cards, hot tubs, cruises It isn’t programmed to answer the phone. To send him money. Yes, he has. The answering machine is on strike.

59 Speaking: (page 61)

60 Writing: (page 61)

61 Project: (page 61) Work in Group of 3-4

62 Useful Websites:

63 Mrs. Panita Kittipornkul
End of Unit 8 Mrs. Panita Kittipornkul


ดาวน์โหลด ppt Unit 8 What Did They Say? M.5. Unit 8 What Did They Say? M.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google