งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How ใช้ถามเกี่ยวกับอาการ ( manner ) การคมนาคม และการขนส่ง How can I get to the police station ? By taking the white bus. How did she walk ? slowly.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How ใช้ถามเกี่ยวกับอาการ ( manner ) การคมนาคม และการขนส่ง How can I get to the police station ? By taking the white bus. How did she walk ? slowly."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How ใช้ถามเกี่ยวกับอาการ ( manner ) การคมนาคม และการขนส่ง How can I get to the police station ? By taking the white bus. How did she walk ? slowly

2 How ใช้ถามเกี่ยวกับอาการ ( manner ) การคมนาคม และการขนส่ง How do you come to school ? by bus How do you like it ? very much

3 How long ใช้ถามเกี่ยวกับระยะเวลา ( period of time ) How long have you been here ? for about three months How long has she studied English ? only two years

4 How often ถามเกี่ยวกับความบ่อยครั้ง How often do you go to the movie ?twice a month How often do you study English a week ? four times

5 How much ใช้ถามเกี่ยวกับความมาก น้อย หรือ ราคา How much + mass noun How much does this book cost ? only thirty baht How much money do you want ? one thousand baht

6 How many ใช้ถามเกี่ยวกับความ มากน้อย How many + plural countable noun How many students are there in your class ?forty How many men are here ? fourteen

7 How far ถามเกี่ยวกับระยะทาง How far is it from here to Songkhla ? 60 kilometers How far is your house from here ? ten kilometers


ดาวน์โหลด ppt How ใช้ถามเกี่ยวกับอาการ ( manner ) การคมนาคม และการขนส่ง How can I get to the police station ? By taking the white bus. How did she walk ? slowly.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google