งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Please help me. I want to go home. The wicked wizard won’t let me go if I can’t find the error in each following sentence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Please help me. I want to go home. The wicked wizard won’t let me go if I can’t find the error in each following sentence."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Please help me. I want to go home. The wicked wizard won’t let me go if I can’t find the error in each following sentence.

3 There are four underlined parts, one of which is incorrect. Choose the one which has the error.

4 Which is the error??? 1. Yesterday, several reports asked the President 1 much difficult questions about his private life. 2 3 4 1 234 next Adapted from สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.3 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด Click on the number of the answer that you choose. back

5 Can you find the error? 1 234 2. What you were doing when the earthquake hit? 1 2 3 4 next Adapted from สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.3 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด Click on the number of the answer that you choose. back

6 Help me find the error, please. 3. The firemen, were telling everyone to 1 get out of the building, but no one was not listening 2 3 to them. 4 1 2 3 4 next Adapted from สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.3 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด Click on the number of the answer that you choose. back

7 Which is wrong??? 4. I, would like to find a car who has lots of leg room 1 2 3 in the back seat but still has a big trunk. 4 1 2 34 next Adapted from สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.3 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด Click on the number of the answer that you choose. back

8 What is the error??. 5. Yesterday, there was the man walking around in my 1 neighborhood with a parrot on his shoulder and a 2 3 monkey on a leash. 4 1 2 34 next Adapted from สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.3 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด Click on the number of the answer that you choose. back

9 Which is not correct??? 6. If you can’t afford enough informations at the 1 2 library, check the internet. 3 4 1 234 next Adapted from สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.3 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด Click on the number of the answer that you choose. back

10 Which part is wrong? 7. Hi Mom. I’ve got some bad news. Our flight 1 2 delayed, so we’ll arrive two hours late. 3 4 1 2 34 next Adapted from สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.3 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด Click on the number of the answer that you choose. back

11 1 234 8. If the driver hasn’t been wearing a seatbelt, he 1 2 could have been injured. 3 4 next Which isn’t correct??? Adapted from สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.3 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด Click on the number of the answer that you choose. back

12 Which isn’t right??? 9. I really must quit to smoke, My uncle 1 2 was diagnosed with lung cancer last month. 3 4 1 2 34 next Adapted from สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.3 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด Click on the number of the answer that you choose. back

13 Help me find the error part. 10. When I was a little boy, my mother didn’t let me 1 2 to go out on school night. 3 4 1 2 34 next Adapted from สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.3 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด Click on the number of the answer that you choose. back

14 You can find the error, don’t you? 11. Anyone who can work with these children 1 2 have my deepest respect. 3 4 1 2 34 next Adapted from สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.3 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด Click on the number of the answer that you choose. back

15 Which is incorrect??? 12. If you gave me a little more time I will be able 1 2 to finish the whole report. 3 4 1 2 34 next Adapted from สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.3 บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด Click on the number of the answer that you choose. back

16 Wow! You are not true. Oh! Try again. Don’t give up. 123456 7 8910 Click your quiz number. 1112

17 Think carefully. Look at your text again. Then come back to answer all the quizzes and take the girl back home. Click your quiz number. 2103456 7 8911121

18 Be careful, dear. Try again. That’s wrong. Ha..ha..ha.. My beautiful mistress is going to eat her. Click your quiz number. 2103456 7 8911121

19 Wonderful! I wish I could go back home. Good job. You get a wish. You’ll go nearer and nearer. Click your quiz number. 2103456 7 8911121

20 Wonderful! I wish I could go back home. Good job. You get a wish. You’ll go nearer and nearer. Click your quiz number. 2103456 7 8911121

21 Hey! This is my house. Thank you for helping me.

22 คำอธิบาย 1. much difficult questions (much ใช้กับนามนับไม่ได้ ควรใช้ many) 2. you were doing ( ในคำถามต้องใช้ were you doing) 3. wasn’t listening (no one เป็นปฏิเสธอยู่แล้ว ไม่ใช้ wasn’t ใช้ was) 4. who has lots of leg room (who ใช้กับคน รถใช้ which) 5. there was the man ( ควรใช้ a man เพราะไม่เจาะจง ) 6. informations (informations เป็นนามนับไม่ได้ ไม่ควรเติม s)

23 7. delayed (delayed ควรใช้ is delayed) 8. hasn’t been ( ใน If clause ต้องใช้ hadn’t been) 9. to smoke (quit เลิก ควรใช้ smoking แปลว่า การสูบ บุหรี่ ) 10. to go out (let + กรรม + infinitive หรือ verb รากคำ ) 11. have ( ควรใช้ has เพราะ anyone เป็นเอกพจน์ ) 12. I will be able (will ควรใช้เป็น would เพราะเป็น If clause รูปที่ 2)

24 Hope you can do this exercise and understand all items. Thank you for information from สรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.3 by MAC PRESS co., ltd. See you in next exercise. Bye………... By Mrs. Pornwilai Kaewprachan. Rachinee Burana School.


ดาวน์โหลด ppt Please help me. I want to go home. The wicked wizard won’t let me go if I can’t find the error in each following sentence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google