งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ กับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ กับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ กับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑
รายวิชา PE 653 เปรียบเทียบหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ กับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ รศ. สุเมธ แก้วแพรก ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2 เปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ กับ ๒๕๕๑
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๔ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑. ไม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แต่กำหนดไว้ในคู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตร ๑. กำหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับให้สถานศึกษาเป็นกรอบในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

3 เปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ กับ ๒๕๕๑
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๔ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดหลักการของหลักสูตรจำนวน ๕ ข้อ กำหนดหลักการของหลักสูตรเพิ่มเป็น ๖ ข้อ ๓. กำหนดจุดหมายของหลักสูตรไว้ ๕ ข้อ ๓. ปรับจุดหมายให้ชัดเจนขึ้นโดยปรับจาก ๕ ข้อเป็น ๙ ข้อ

4 เปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ กับ ๒๕๕๑
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๔ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๔. โครงสร้างหลักสูตร กำหนดเป็น ๔ ช่วงชั้น กำหนดเวลาเรียนของ ๘ กลุ่มสาระเป็นเวลาราวกว้างๆในแต่ละช่วงชั้น เช่นปีละประมาณ ๘๐๐-๑๐๐๐ ชม. โครงสร้างหลักสูตร กำหนดเป็น ๓ ระดับ คือ - ระดับประถมศึกษา ป.๑ ถึง ป.๖ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ถึง ม.๓ - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ ถึง ม.๖ กำหนดเวลาเรียนขั้นต่ำของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นภาษาไทย ป.๑ ๒๐๐ ชม.

5 เปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ กับ ๒๕๕๑
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๔ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้/มาตรฐานช่วงชั้น กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระจำนวน ๗๖ มาตรฐาน ๕. ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ และกำหนด ตัวชี้วัดชั้นปีและช่วงชั้นปรับมาตรฐานให้มีความชัดเจนลดการซ้ำซ้อนโดยปรับจาก ๗๖ มาตรฐาน เหลือ ๖๗ มาตรฐาน

6 เปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ กับ ๒๕๕๑
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๔ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๖. กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ - กิจกรรมแนะแนว - กิจกรรมนักเรียน ๖. ปรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเพิ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ทุกระดับชั้น

7 เปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ กับ ๒๕๕๑
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๔ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ การวัดและประเมินผล และการจบหลักสูตร ๗.๑ กำหนดให้สถานศึกษากำหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรและเกณฑ์การวัดและประเมินผล ๗. การตัดสินผลการเรียน ๗.๑ ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี

8 หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๔ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑
๗.๒ การตัดสินผลการเรียน - ระดับการศึกษาภาคบังคับตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค ๗.๓ ประเมินผลตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๗.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค ๗.๓ ประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ กับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google