งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม อย่างมีธรรมาภิบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม อย่างมีธรรมาภิบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม อย่างมีธรรมาภิบาล
ขั้นตอนการวางผังเมืองรวมในปัจจุบัน และ ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม อย่างมีธรรมาภิบาล ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 27 ก.พ. 53

2 ขั้นตอนการวางผังเมืองรวมในปัจจุบัน
1. ตรา พ.ร. ฎ. กำหนดเขตสำรวจ (กรณีที่มีความจำเป็น) 2. จังหวัดแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 3. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์และวิทยุติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 4. ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนด ไม่น้อยกว่า 15 วัน 5. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 6. ประชุมประชาชน 7. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประสานงานวางและจัดทำผังเมืองรวม 8. ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 9. ปิดประกาศแผนผัง และข้อกำหนด 90 วัน

3 ขั้นตอนการวางผังเมืองรวมในปัจจุบัน (ต่อ)
10. ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูผังเมือง/ยื่นคำร้อง 11. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้อง (เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม) 12. เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบผลการพิจารณา หรือพิจารณาคำร้องเพิ่มเติมกรณีที่ยังไม่ยุติ 13. จัดทำร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวม 14. เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมาย 15. เสนอที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ 16. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 17. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม 18. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

4 ขั้นตอนที่เสนอให้เพิ่มเติมในการวางและจัดทำผังเมืองรวมอย่างมีธรรมาภิบาล
แจ้งให้ประชาชนทราบที่มา ความจำเป็น ขอบเขตพื้นที่วางผัง 1 จัดประชุมชี้แจง พร้อมปรึกษาหารือการวางผังเมืองรวม 2 จัดตั้งคณะทำงาน/ที่ปรึกษาการวางผังเมืองรวมของชุมชน 3 ขั้นตอนการวางผังเมืองรวมในปัจจุบัน วางแผนดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน และคณะทำงาน/ที่ปรึกษา 4 1. การตรา พ.ร. ฎ. กำหนดเขตสำรวจ (กรณีที่มีความจำเป็น) 6 สำรวจพื้นที่และกำหนดเขตผังเมืองรวมร่วมกัน ระหว่างผู้วางผังและประชาชนท้องถิ่น 2. จังหวัดแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 7 5 3. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์และวิทยุติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 8 8 * ไม่น้อยกว่า 15 วัน 4. ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนด ไม่น้อยกว่า 15 วัน 9 แจ้งให้ประชาชนทราบสรุปประเด็น ข้อคิดเห็น และ มติที่ประชุม จากการประชุมประชาชนและคณะอนุกรรมการ 13 5. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 10 14 ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนด ไม่น้อยกว่า 15 วัน 6. ประชุมประชาชน 11 7. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประสานงานวางและจัดทำผังเมืองรวม 12 8. ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 15 * (ความโปร่งใส) 9. ปิดประกาศแผนผัง และข้อกำหนด 90 วัน 16 10. ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูผังเมือง/ยื่นคำร้อง 17 11. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้อง (เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม) แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงผลการประชุม และเหตุผลประกอบภายใน 15 วัน* หลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้อง หรือก่อนการประชุมคณะกรรมการผังเมือง 15 วัน (เว็บไซต์, จดหมาย และปิดประกาศ ฯลฯ) * ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 18 19 12. เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบผลการพิจารณา หรือพิจารณาคำร้องเพิ่มเติมกรณีที่ยังไม่ยุติ 20 13. จัดทำร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวม 21 14. เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมาย 22 15. เสนอที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ 23 หมายเหตุ: การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอยู่ในทุกขั้นตอนของการวางผัง 16. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 24 หมายถึง ลำดับขั้นตอนเดิม 17. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม 25 1 หมายถึง ขั้นตอนที่เสนอแนะ/เพิ่มเติม 18. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 หมายถึง ลำดับที่เรียงใหม่เมื่อรวมขั้นตอน ที่เสนอแนะแล้ว 1 จาก: สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง และวรากร น้อยพันธ์ บก. 2009, ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด. กรุงเทพฯ: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, หน้า 329.

5 ส่งความเห็นด้านผังเมืองเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาการการมีส่วนร่วมด้านการผังเมืองเพื่อสุขภาวะ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ ต่อ 501, 505 โทรสาร เว็บไซต์ อีเมล


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม อย่างมีธรรมาภิบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google