งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ.2548 1 1

2 ต้อง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย ก่อนเริ่มดำเนินการเสมอ
แนวทางที่จะต้องดำเนินการ กรณีทั่วไป ผลกระทบกว้างขวาง 1. ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล 2. ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่ 3. พิจารณาให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอให้รับฟังความคิดเห็นก่อนก็ได้ 4. ทำก่อนเริ่มดำเนินโครงการ กรณีมีผลกระทบอย่างรุนแรง ต้อง จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย ก่อนเริ่มดำเนินการเสมอ ระเบียบข้อ ๕ 2 2

3 ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่แก่ประชาชน
1. เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. สาระสำคัญของโครงการ 3. ผู้ดำเนินการ 4. สถานที่ที่จะดำเนินการ 5. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ 6. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 7. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา 8. ประมาณการค่าใช้จ่ายและที่มาของเงิน วิธีการเผยแพร่ข้อมูล–ในระบบสารสนเทศของ สปน. และอื่นๆขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน โดยหลักการ เพียงพอที่ประชาชนจะรับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ ระเบียบข้อ ๗ 3 3

4 ต้องเผยแพร่ที่ ระเบียบข้อ ๗ http://www.publicconsultation.opm.go.th 4

5 วัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวบรวมความคิดเห็น/ความเดือดร้อน/ความเสียหาย ระเบียบข้อ ๘ 5 5

6 ก่อน การรับฟังความคิดเห็น 15 วัน
การประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็น ก่อน การรับฟังความคิดเห็น 15 วัน ต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึง 1. วิธีการรับฟังความคิดเห็น 2. ระยะเวลา 3. สถานที่ 4. รายละเอียดอื่น ๆ โดยต้องปิดไว้อย่างเปิดเผย และประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระเบียบข้อ ๑๑ 6 6

7 จัดทำสรุปผล และประกาศให้ทราบภายใน 15 วัน
หลังจากมีการรับฟังความคิดเห็นแล้ว จัดทำสรุปผล และประกาศให้ทราบภายใน 15 วัน และถ้าหากปรากฏว่า ผลกระทบมากกว่าข้อมูลที่เผยแพร่ ดำเนินโครงการต่อ ต้องกำหนดมาตรการป้องกัน / แก้ไข / เยียวยา (เพิ่มเติม)และประกาศให้ทราบ ระเบียบข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ 7 7

8 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับในกรณี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เริ่มดำเนินโครงการก่อนวันบังคับใช้ ระเบียบข้อ ๑๔ 8

9 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนระเบียบรับฟังฯ 08-9521-5700
ด้วยความขอบคุณ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สายด่วนของรัฐบาล 1111 โทรศัพท์ สายด่วนระเบียบรับฟังฯ 9 9


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google