งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายแรงงานสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

2 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
ม.13 ม.15 ม.16 ม.21 ม.18 ม.22 ว.1 ม.23 ม.19 ม.22 ว.3 ม.24 ม.12 ม.25 ม.20 ม.26-30 ม.34

3 ม.13 ม.15 ม.16 ม.18 ม.19 ม.12 ม.20 การยื่นข้อเรียกร้อง
การยื่นข้อเรียกร้องในนามองค์กร ม.13 ม.15 การเลือกตั้งหาผู้แทนการเจรจา ม.16 การเจรจา ที่ปรึกษาในการเจรจา ม.18 การจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ม.19 การบังคับใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ห้ามตกลงกับลูกจ้างเป็นอย่างอื่น ม.12 ม.20 อายุการใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

4 เกิดข้อพิพาทแรงงาน ม.21 ผู้ยื่นข้อเรียกร้องต้องแจ้ง พนง.ประนอมข้อพิพาทแรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมง ม.16 1. ไม่เปิดการเจรจาภายใน 3 วัน 2.มีการเจรจาแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ม. 22 ว.2 (ตกลงกันได้) ม.22 ว.1 พนง.ประนอมข้อพิพาทแรงงาน มีเวลา 5 วัน ในการไกล่เกลี่ย ม.18 กลับไปจัดทำข้อตกลง เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตกลงกันไม่ได้ ม.19 ม.22 ว.3 เกิดข้อพิพาทแรงงาน ที่ตกลงกันไม่ได้ ม.12 ตั้งผู้ชี้ขาด ม.20 ม.26-30 ม.34 นายจ้างปิดงาน ลูกจ้างนัดหยุดงาน


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google