งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการติดตามการจัดการ R3 23 พฤษภาคม น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการติดตามการจัดการ R3 23 พฤษภาคม น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการติดตามการจัดการ R3 23 พฤษภาคม 2555 14.00-16.00 น.

2 ประเด็นการเยี่ยม 1.เอกสารการเงิน สมุดบัญชีธนาคาร บัญชีคุมเงินธนาคาร การเบิก-คืนเงินทดรอง ใบสำคัญการจ่าย การหักภาษี 2.ทะเบียนครุภัณฑ์ 3.ทะเบียนบุคลากร ใบลงเวลา สัญญาจ้าง การจัดการค่าประกันสังคม 4.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ฟอร์ม 1 และ ฟอร์ม 2 5.ผลการทำงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6.ความเข้าใจเรื่องตัวชี้วัดของแต่ละ R 7.ปัญหาและอุปสรรค 8.อื่นๆ

3 ผลและข้อเสนอแนะ ผลการตรวจด้านการเงิน
ใบเสร็จจาก SEVEN เก็บไว้นานมักจะจางลงอ่านไม่ได้เมื่อเก็บนาน จึงควรถ่ายเอกสารไว้ ใบเสร็จจาก Seven ไม่ทราบว่าเลขใดคือเลขใบเสร็จควรสอบถาม Seven ว่าเลขใดเป็นเลขใบเสร็จ รวมทั้งให้ถ่ายเอกสารแล้วทำใบแทนใบเสร็จด้วย เงินเบิกเงินยืม วันที่เบิกเงินให้ยึดวันที่รับเงิน และเคลียร์ภายใน 10 วันจากวันรับเงิน วันเบิกเงินเดือน โอนเข้าบัญชีเจ้าตัวแล้วตั้งแต่เดิม ขอให้ใส่รหัสกิจกรรมด้วย ใบเสร็จหลังเคลี่ยร์เงินทดรองแล้ว ให้ปั้มจ่ายเงินแล้ว และ จนท.การเงินเซ็นชื่อด้วย

4 ผลและข้อเสนอแนะ ผลการตรวจครุภัณฑ์ ไม่มีการซื้อครุภัณฑ์ในปีนี้

5 ผลและข้อเสนอแนะ ผลการตรวจด้านบุคลากร
ปีที่ 3 มีบุคลากรใหม่ R3 ได้จัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

6 ผลและข้อเสนอแนะ การทำความเข้าใจฟอร์ม 1 ฟอร์ม 2
มอบ R3 จัดทำรายงานตาม F1 และ F2 ตั้งแต่มกราคม-พฤษภาคม 2555 มีการอธิบายวิธีการกรอกแบบฟอร์ม 1 และฟอร์ม 2 แล้ว คิดว่ามีความเข้าใจมากขึ้น

7 ผลและข้อเสนอแนะ ความเข้าใจเรื่องตัวชี้วัด
3.1.ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง จำนวน 120 คน มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดโครงการ 120 คนมีรายได้เพิ่ม 20% 3.2.จำนวนหญิงหม้ายและผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งอย่างน้อย 120 คน ที่ไม่เคยทำงานนอกบ้าน สามารถทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจมีอาชีพ และสร้างรายได้ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 120 คนมีอาชีพ ทำงานนอกบ้านได้

8 ผลและข้อเสนอแนะ ความเข้าใจเรื่องตัวชี้วัด
3.3 ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งอย่างน้อยร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพ มีอาชีพเพิ่มขึ้นเอง เมื่อสิ้นสุดโครงการ (ปี2 และ 3 ) 60 % ที่เข้าอบรมอาชีพ มีอาชีพมั่นคงเมื่อสิ้นโครงการ 3.4.ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งอย่างน้อย ร้อยละ 60 เข้าร่วมอบรมการเขียนโครงการและได้รับเงินทุนสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานภายนอก(เช่นหน่วยงานของรัฐ) 60 % ที่เข้าอบรมอาชีพได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก

9 ผลและข้อเสนอแนะ ติดตามการรวบรวมองค์ความรู้
R3 เป็นรูปแบบถอดบทเรียนจากผู้รับทุน ย้ำว่าควรเร่งดำเนินการได้แล้ว มิฉะนั้นจะไม่ทันตามกำหนดการคือส่งเดือนตุลาคมนี้

10 ผลและข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค
ได้หารือเรื่องการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ใครทำต่อ ทำอย่างไรโครงการจึงจะยั่งยืน ซึ่งน่าจะดำเนินการดังนี้ 1.หาทุนจากแหล่งอื่นๆมาดำเนินการต่อเนื่องไป 2.กรณี ศวชต.ยังอยู่ อาจนำไปไว้เป็นงานติดตามของ ศวชต.ก็ได้ 3.แจ้งชื่อผู้รับทุนของ R3 ให้แก่ อบต.ในพื้นที่ นั้นๆ เพื่อให้เป็นผู้ดูแลต่อเนื่องไป


ดาวน์โหลด ppt รายงานการติดตามการจัดการ R3 23 พฤษภาคม น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google